EnglishGermanFrenchRussianItalianSpanish
Developed by    
EGOSOFT GmbH Logo

Official EGOSOFT Facebook Page!Official EGOSOFT Twitter - Follow us!Official EGOSOFT Youtube ChannelOfficial EGOSOFT Twitch Channel
LOGINREGISTER
0
News
Games
Community
Support
X4 Wiki
XR Wiki (English)
XR Wiki (Deutsch)
FAQs
X4
X Rebirth
X³: Albion Prelude
X³: Terran Conflict
X³: Reunion
X²: The Threat
X-Tension
X: BtF
Forum
Forum
Downloads
Company
Shop


Buy X-Series online

Egosoft Interactive FAQ

ÇâÞ âÐÚÞÕ ßàØÛÕßÛÕÝÝëÕ âÕÜë?


Back To Menu

Author Details
By: V2200
Edited: 09/03/09 15:39


¿àØÛÕßÛÕÝÝëÕ âÕÜë àÐáßÞÛÐÓÐîâáï ÝØÖÕ ÞÑêïÒÛÕÝØÙ Ø âÞÛìÚÞ ÝÐ ßÕàÒÞÙ áâàÐÝØæÕ äÞàãÜÐ. ¾ÝØ ×ÐçÐáâãî ÞçÕÝì ÒÐÖÝë, ßÞíâÞÜã ²ë ÔÞÛÖÝë ßÞ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâØ ßàÞçØâÐâì Øå. ºÐÚ Ø á ÞÑêïÒÛÕÝØïÜØ, ÐÔÜØÝØáâàÐâÞà ÞßàÕÔÕÛïÕâ ßÞÛÝÞÜÞçØï áÞ×ÔÐÝØï ßàØÛÕßÛÕÝÝëå âÕÜ ÝÐ ÚÐÖÔÞÜ äÞàãÜÕ.

Community
Users: 294183
Logged in: 14
Latest Screenshot
X4: Foundations
Details ORDER NOW Details
X Rebirth
Details ORDER NOW Details
X: Superbox
Details ORDER NOW Details

[ Disclaimer / Impressum ] | [ Privacy Policy / Datenschutz ]
Copyright © EGOSOFT 1990-2019