EnglishGermanFrenchRussianItalianSpanish
Developed by    
EGOSOFT GmbH Logo

Official EGOSOFT Facebook Page!Official EGOSOFT Twitter - Follow us!Official EGOSOFT Youtube ChannelOfficial EGOSOFT Twitch Channel
LOGINREGISTER
0
News
Games
Community
Support
X4 Wiki (English)
X4 Wiki (Deutsch)
XR Wiki (English)
XR Wiki (Deutsch)
FAQs
X Rebirth
X³: Albion Prelude
X³: Terran Conflict
X³: Reunion
X²: The Threat
X-Tension
X: BtF
Forum
Forum
Downloads
Company
Shop


Buy X-Series online

Egosoft Interactive FAQ

¿ÞçÕÜã ã ÚÐÖÔÞÓÞ ÝÞÒÞáâÝÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï àÐ×ÝëÕ ØÚÞÝÚØ?


Back To Menu

Author Details
By: V2200
Edited: 27/05/09 21:45


¼ë âÐÚ ÔÕÛØÜ ÝÞÒÞáâØ ÝÐ ÚÐâÕÓÞàØØ, çâÞÑë ²ë ×ÝÐÛØ, Þ çñÜ ßÞÙÔñâ àÕçì Ò áâÐâìÕ, ÕáÛØ ×ÐÓÞÛÞÒÞÚ Õñ ÝÕ ÞçÕÝì ßÞÝïâÕÝ. ºÐÖÔÐï ØÚÞÝÚÐ ÞÑÞ×ÝÐçÐÕâ çâÞ-âÞ áÒÞñ, ÝÐßàØÜÕà, ÝÐ ÞÔÝØå Ø×ÞÑàÐÖÕÝÞ ÛÞÓÞ ØÓàë ÔÛï ÝÞÒÞáâÕÙ ÞÑ ØÓàÐå, ÝÐ ÔàãÓØå - ÓàãßßÐ ÛîÔÕÙ, ÚÞâÞàëÕ ÞÑÞ×ÝÐçÐîâ ÝÞÒÞáâØ áÞÞÑéÕáâÒÐ, Ø âÐÚ ÔÐÛÕÕ.

ÍâØ ØÚÞÝÚØ ßÞÜÞÓÐîâ ÒÐÜ áàÐ×ã ã×ÝÐâì, Ú ÚÐÚÞÙ ÚÐâÕÓÞàØØ ÞâÝÞáØâáï ÝÞÒÞáâì.

Community
Users: 289513
Logged in: 31
Latest Screenshot
X4: Foundations
Details ORDER NOW Details
X Rebirth
Details ORDER NOW Details
X: Superbox
Details ORDER NOW Details

[ Disclaimer / Impressum ] | [ Privacy Policy / Datenschutz ]
Copyright © EGOSOFT 1990-2019