EnglishGermanFrenchRussianItalianSpanish
Developed by    
EGOSOFT GmbH Logo

Official EGOSOFT Facebook Page!Official EGOSOFT Twitter - Follow us!Official EGOSOFT Youtube ChannelOfficial EGOSOFT Twitch Channel
LOGINREGISTER
0
News
Games
Community
Support
X4 Wiki (English)
X4 Wiki (Deutsch)
XR Wiki (English)
XR Wiki (Deutsch)
FAQs
X Rebirth
X³: Albion Prelude
X³: Terran Conflict
X³: Reunion
X²: The Threat
X-Tension
X: BtF
Forum
Forum
Downloads
Company
Shop


Buy X-Series online

Egosoft Interactive FAQ

X-Tension

ÇâÞ ÞÑÞ×ÝÐçÐîâ ×ÝÐçÚØ ÝÐ áâàÐÝØæÕ ÞÑÝÞÒÛÕÝØÙ?


Back To Menu

Author Details
By: Carlo the Curious
Edited: 24/09/09 00:18


½Ð áâàÐÝØæÕ ÞÑÝÞÒÛÕÝØÙ ØáßÞÛì×ãîâáï ØÝäÞàÜÐâØÒÝëÕ æÒÕâÝëÕ ×ÝÐçÚØ ÔÛï âÞÓÞ, çâÞÑë ßàÞØÝäÞàÜØàÞÒÐâì ²Ðá Þ ÝÕÞÑåÞÔØÜëå ÞÑÝÞÒÛÕÝØïå.

* ·ÕÛñÝÐï ÓÐÛÞçÚÐ ÞÚÞÛÞ ÞÑÝÞÒÛÕÝØï ßÞÚÐ×ëÒÐÕâ, çâÞ ²ÐèÐ âÕÚãéÐï ÒÕàáØï ØÓàë ÝÕ ïÒÛïÕâáï ßÞáÛÕÔÝÕÙ ÝÐ ÝÐáâÞïéØÙ ÜÞÜÕÝâ, Ø ãÚÐÖÕâ ÝÐ áßØáÞÚ ÞÑÝÞÒÛÕÝØÙ, ÔÞáâãßÝëå ÔÛï ²Ðá Ò âÕÚãéÕÕ ÒàÕÜï.

* ºàÐáÝëÙ ÚàÕáâØÚ ÞÚÞÛÞ ÞÑÝÞÒÛÕÝØï ßÞÚÐ×ëÒÐÕâ, çâÞ ²ÐèÐ ÒÕàáØï ØÓàë ãÖÕ ÑëÛÐ ÞÑÝÞÒÛÕÝÐ ÔÞ áÐÜÞÙ áÐÜÞÙ áÒÕÖÕÙ ÝÐ âÕÚãéØÙ ÜÞÜÕÝâ, âÐÚ çâÞ Ò ÔÐÝÝÞÜ ßãÝÚâÕ ÝÕâ ÝÕÞÑåÞÔØÜëå ²ÐÜ ÞÑÝÞÒÛÕÝØÙ.

Community
Users: 290902
Logged in: 29
Latest Screenshot
X4: Foundations
Details ORDER NOW Details
X Rebirth
Details ORDER NOW Details
X: Superbox
Details ORDER NOW Details

[ Disclaimer / Impressum ] | [ Privacy Policy / Datenschutz ]
Copyright © EGOSOFT 1990-2019