EnglishGermanFrenchRussianItalianSpanish
Developed by    
EGOSOFT GmbH Logo

Official EGOSOFT Facebook Page!Official EGOSOFT Twitter - Follow us!Official EGOSOFT Youtube ChannelOfficial EGOSOFT Twitch Channel
LOGINREGISTER
0
News
Games
Community
Support
X4 Wiki (English)
X4 Wiki (Deutsch)
XR Wiki (English)
XR Wiki (Deutsch)
FAQs
X Rebirth
X³: Albion Prelude
X³: Terran Conflict
X³: Reunion
X²: The Threat
X-Tension
X: BtF
Forum
Forum
Downloads
Company
Shop


Buy X-Series online

Egosoft Interactive FAQ

¿ÞçÕÜã ï ÝÕ ÜÞÓã ÒÞÙâØ?


Back To Menu

Author Details
By: -system-
Edited: 01/02/09 22:00


²ë áÞ×ÔÐÛØ ÐÚÚÐãÝâ?

ÁÕàìñ×ÝÞ, çâÞÑë ÒÞÙâØ, ²ë ÔÞÛÖÝë áÞ×ÔÐâì ÐÚÚÐãÝâ. ²ë ÑëÛØ ×ÐÑÐÝÕÝë ÝÐ äÞàãÜÕ? (ÑãÔÕâ ßÞÚÐ×ÐÝÞ áÞÞÑéÕÝØÕ, ÕáÛØ íâÞ âÐÚ). µáÛØ ²ë ×ÐÑÐÝÕÝë, âÞ áÒïÖØâÕáì á ÒÕÑ-ÜÐáâÕàÞÜ ØÛØ ÐÔÜØÝØáâàÐâÞàÞÜ äÞàãÜÐ, çâÞÑë ã×ÝÐâì ßàØçØÝã.

µáÛØ ã ²Ðá Õáâì ÐÚÚÐãÝâ Ø ÞÝ ÝÕ ×ÐÑÐÝÕÝ, Ø ²ë Òáñ ÕéÕ ÝÕ ÜÞÖÕâÕ ÒÞÙâØ, âÞÓÔÐ ßàÞÒÕàìâÕ Ø ßÕàÕßàÞÒÕàìâÕ áÒÞñ ØÜï ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï Ø ßÐàÞÛì. ¾ÑëçÝÞ íâÞ ïÒÛïÕâáï ßàÞÑÛÕÜÞÙ. ² ßàÞâØÒÝÞÜ áÛãçÐÕ áÒïÖØâÕáì á ÐÔÜØÝØáâàÐâÞàÞÜ äÞàãÜÐ, ã ÝØå ÜÞÖÕâ Ñëâì ÝÕßàÐÒØÛìÝÞ ÝÐáâàÞÕÝÐ ÚÞÝäØÓãàÐæØï äÞàãÜÐ.

Community
Users: 287713
Logged in: 14
Latest Screenshot
X4: Foundations
Details ORDER NOW Details
X Rebirth
Details ORDER NOW Details
X: Superbox
Details ORDER NOW Details

[ Disclaimer / Impressum ] | [ Privacy Policy / Datenschutz ]
Copyright © EGOSOFT 1990-2019