EnglishGermanFrenchRussianItalianSpanish
Developed by    
EGOSOFT GmbH Logo

Official EGOSOFT Facebook Page!Official EGOSOFT Twitter - Follow us!Official EGOSOFT Youtube ChannelOfficial EGOSOFT Twitch Channel
LOGINREGISTER
0
News
Games
Community
Support
X4 Wiki (English)
X4 Wiki (Deutsch)
XR Wiki (English)
XR Wiki (Deutsch)
FAQs
X Rebirth
X³: Albion Prelude
X³: Terran Conflict
X³: Reunion
X²: The Threat
X-Tension
X: BtF
Forum
Forum
Downloads
Company
Shop


Buy X-Series online

Egosoft Interactive FAQ

ºÐÚ ÜÝÕ ßÞÜÕÝïâì áÒÞØ ÝÐáâàÞÙÚØ?


Back To Menu

Author Details
By: V2200
Edited: 09/03/09 15:48


²áÕ ²ÐèØ ÝÐáâàÞÙÚØ (ÕáÛØ ã ²Ðá áÞ×ÔÐÝ ÐÚÚÐãÝâ) åàÐÝïâáï Ò ÑÐ×Õ ÔÐÝÝëå. ÇâÞÑë Ø×ÜÕÝØâì Øå éÕÛÚÝØâÕ ßÞ ááëÛÚÕ ¿àÞäØÛì (ÞÑëçÝÞ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ÝÐÒÕàåã áâàÐÝØæë), Ø íâÞ ßÞ×ÒÞÛØâ ²ÐÜ ßÞÜÕÝïâì ÒáÕ áÒÞØ ÝÐáâàÞÙÚØ.

Community
Users: 287663
Logged in: 46
Latest Screenshot
X4: Foundations
Details ORDER NOW Details
X Rebirth
Details ORDER NOW Details
X: Superbox
Details ORDER NOW Details

[ Disclaimer / Impressum ] | [ Privacy Policy / Datenschutz ]
Copyright © EGOSOFT 1990-2019