EnglishGermanFrenchRussianItalianSpanish
Developed by    
EGOSOFT GmbH Logo

Official EGOSOFT Facebook Page!Official EGOSOFT Twitter - Follow us!Official EGOSOFT Youtube ChannelOfficial EGOSOFT Twitch Channel
LOGINREGISTER
0
News
Games
Community
Support
X4 Wiki (English)
X4 Wiki (Deutsch)
XR Wiki (English)
XR Wiki (Deutsch)
FAQs
X Rebirth
X³: Albion Prelude
X³: Terran Conflict
X³: Reunion
X²: The Threat
X-Tension
X: BtF
Forum
Forum
Downloads
Company
Shop


Buy X-Series online

Egosoft Interactive FAQ

¿ÞçÕÜã ÜÞÕÓÞ ï×ëÚÐ ÝÕâ Ò áßØáÚÕ?


Back To Menu

Author Details
By: V2200
Edited: 09/03/09 15:49


½ÐØÑÞÛÕÕ ÒÕàÞïâÝëÕ ßàØçØÝë: ÐÔÜØÝØáâàÐâÞà ÝÕ ãáâÐÝÞÒØÛ ÒÐè ï×ëÚ ØÛØ Õéñ ÝØ ÚâÞ ÝÕ áÔÕÛÐÛ ßÕàÕÒÞÔ íâØå äÞàãÜÞÒ ÝÐ ÒÐè ï×ëÚ. ¿ÞßàÞÑãÙâÕ áßàÞáØâì ã ÐÔÜØÝØáâàÐâÞàÐ äÞàãÜÐ, áÜÞÖÕâ ÛØ ÞÝ ãáâÐÝÞÒØâì ØÝâÕàÕáãîéØÙ ÒÐá ï×ëÚÞÒÞÙ ßÐÚÕâ, ÕáÛØ ÖÕ âÐÚÞÓÞ ÝÕ áãéÕáâÒãÕâ, âÞ, ßÞÖÐÛãÙáâÐ, ÝÕ áâÕáÝïÙâÕáì ÔÕÛÐâì ÝÞÒëÙ ßÕàÕÒÞÔ.

²ë ÜÞÖÕâÕ ßÕàÕÚÛîçÐâìáï ÜÕÖÔã ï×ëÚÐÜØ, ÒëÑàÐÒ äÛÐÓ áÒÞÕÓÞ ï×ëÚÐ Ò ÒÕàåÝÕÜ ßàÐÒÞÜ ãÓÛã áâàÐÝØæë.

Community
Users: 289505
Logged in: 27
Latest Screenshot
X4: Foundations
Details ORDER NOW Details
X Rebirth
Details ORDER NOW Details
X: Superbox
Details ORDER NOW Details

[ Disclaimer / Impressum ] | [ Privacy Policy / Datenschutz ]
Copyright © EGOSOFT 1990-2019