EnglishGermanFrenchRussianItalianSpanishChineseBrazilianJapaneseKorean
Developed by    
EGOSOFT GmbH Logo

Official EGOSOFT Facebook Page!Official EGOSOFT Twitter - Follow us!Official EGOSOFT Youtube ChannelOfficial EGOSOFT Twitch Channel
LOGINREGISTER
0
Новости
Игры
Сообщество
Поддержка
X4 Wiki
XR Wiki (English)
XR Wiki (Deutsch)
FAQs
X4: Foundations
X Возрождение
X³: Рассвет Альбиона
X³: Земной конфликт
X³: Воссоединение
X²: Угроза
X-Tension
X: BtF
Форум
Форум
Загрузки
О компании
Магазин


Buy X-Series online

Egosoft Interactive FAQ

¿ÞçÕÜã ï ÝÕ ÜÞÓã ßÞÛãçØâì ÔÞáâãß Ú äÞàãÜã?


Back To Menu

Author Details
By: V2200
Edited: 09/03/09 15:42


´Þáâãß Ú ÝÕÚÞâÞàëÜ äÞàãÜÐÜ ÜÞÖÕâ Ñëâì ÞÓàÐÝØçÕÝ ÞßàÕÔÕÛÕÝÝëÜØ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛïÜØ ØÛØ ÓàãßßÐÜØ. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ, çâÕÝØï, ÞâßàÐÒÚØ áÞÞÑéÕÝØÙ Ø â.Ô. ²ÐÜ, ÒÞ×ÜÞÖÝÞ, ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ áßÕæØÐÛìÝÞÕ àÐ×àÕèÕÝØÕ, ÚÞâÞàÞÕ ÜÞÓãâ ßàÕÔÞáâÐÒØâì âÞÛìÚÞ ÜÞÔÕàÐâÞà Ø ÐÔÜØÝØáâàÐâÞà äÞàãÜÐ, ÔÛï íâÞÓÞ ²ë ÔÞÛÖÝë áÒï×Ðâìáï á ÝØÜØ.

µáâì ÝÕÚÞâÞàëÕ äÞàãÜë (âÕåÝØçÕáÚÐï ßÞÔÔÕàÖÚÐ, àãááÚØÙ àÐ×ÔÕÛ äÞàãÜÐ), ÚÞâÞàëÕ ÜÞÓãâ çØâÐâì ÒáÕ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛØ, ÝÞ ÞâßàÐÒÛïâì áÞÞÑéÕÝØï ÜÞÓãâ âÞÛìÚÞ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛØ, ×ÐàÕÓØáâàØàÞÒÐÒèØÕ áÒÞî ÚÞßØî ØÓàë. µáâì âÐÚÖÕ äÞàãÜë, ÚÞâÞàëÕ ÔÞáâãßÝë âÞÛìÚÞ ÔÛï ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛÕÙ çÛÕÝÞÒ DevNet. ÀÕÓØáâàÐæØï ØÓàë Ø çÛÕÝáâÒÞ Ò DevNet - íâÞ àÐ×ÝëÕ ÞßæØØ, ÚÞâÞàëÕ ÔÞáâãßÝë Ò ²ÐèÕÜ ßàÞäØÛÕ.

Community
Users: 319955
Logged in: 11
Последний скриншот
Последний скриншот
X4: Foundations
Details ORDER NOW Details
X Rebirth
Details ORDER NOW Details
MERCHANDISE
Merchandise

[ Disclaimer / Impressum ] | [ Privacy Policy / Datenschutz ]
Copyright © EGOSOFT 1990-2021