EnglishGermanFrenchRussianItalianSpanishChineseBrazilianJapaneseKorean
Developed by    
EGOSOFT GmbH Logo

Official EGOSOFT Facebook Page!Official EGOSOFT Twitter - Follow us!Official EGOSOFT Youtube ChannelOfficial EGOSOFT Twitch Channel
LOGINREGISTER
0
Новости
Игры
Сообщество
Поддержка
X4 Wiki
XR Wiki (English)
XR Wiki (Deutsch)
FAQs
X4: Foundations
X Возрождение
X³: Рассвет Альбиона
X³: Земной конфликт
X³: Воссоединение
X²: Угроза
X-Tension
X: BtF
Форум
Форум
Загрузки
О компании
Магазин


Buy X-Series online

Egosoft Interactive FAQ

¿ÞçÕÜã ï ÝÕ ÜÞÓã ßàÞÓÞÛÞáÞÒÐâì Ò ÞßàÞáÐå?


Back To Menu

Author Details
By: V2200
Edited: 09/03/09 15:43


¿àÞÓÞÛÞáÞÒÐâì Ò ÞßàÞáÐå ÜÞÓãâ âÞÛìÚÞ âÕ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛØ, ã ÚÞâÞàëå áÞ×ÔÐÝ ÐÚÚÐãÝâ, çâÞ ßàÕÔÞâÒàÐéÐÕâ ÝÐÚàãâÚã àÕ×ãÛìâÐâÞÒ ÓÞÛÞáÞÒÐÝØï. µáÛØ ²ë áÞ×ÔÐÛØ ÐÚÚÐãÝâ, ÝÞ ÝÕ ÜÞÖÕâÕ ßàÞÓÞÛÞáÞÒÐâì, âÞÓÔÐ ã ²Ðá, ÒÞ×ÜÞÖÝÞ, ÝÕâ áÞÞâÒÕâáâÒãîéØå ßàÐÒ ÔÞáâãßÐ.

Community
Users: 319962
Logged in: 17
Последний скриншот
Последний скриншот
X4: Foundations
Details ORDER NOW Details
X Rebirth
Details ORDER NOW Details
MERCHANDISE
Merchandise

[ Disclaimer / Impressum ] | [ Privacy Policy / Datenschutz ]
Copyright © EGOSOFT 1990-2021