EnglishGermanFrenchRussianItalianSpanishChineseBrazilianJapaneseKorean
Developed by    
EGOSOFT GmbH Logo

Official EGOSOFT Facebook Page!Official EGOSOFT Twitter - Follow us!Official EGOSOFT Youtube ChannelOfficial EGOSOFT Twitch Channel
LOGINREGISTER
0
Новости
Игры
Сообщество
Поддержка
X4 Wiki
XR Wiki (English)
XR Wiki (Deutsch)
FAQs
X4: Foundations
X Возрождение
X³: Рассвет Альбиона
X³: Земной конфликт
X³: Воссоединение
X²: Угроза
X-Tension
X: BtF
Форум
Форум
Загрузки
О компании
Магазин


Buy X-Series online

Egosoft Interactive FAQ

Ï ÜÞÓã ÞâßàÐÒÛïâì áÞÞÑéÕÝØï á ÚÐàâØÝÚÐÜØ?


Back To Menu

Author Details
By: V2200
Edited: 09/03/09 15:43


ºÐàâØÝÚØ ÔÕÙáâÒØâÕÛìÝÞ ÜÞÖÝÞ ßÞÚÐ×ëÒÐâì Ò áÞÞÑéÕÝØïå. ¾ÔÝÐÚÞ áÕÙçÐá ÝÕâ áàÕÔáâÒ ÔÛï ×ÐÓàã×ÚØ ÚÐàâØÝÞÚ ÝÕßÞáàÕÔáâÒÕÝÝÞ ÝÐ íâÞâ äÞàãÜ. ¿ÞíâÞÜã ²ë ÔÞÛÖÝë àÐ×ÜÕáâØâì ááëÛÚã Ú ÚÐàâØÝÚÕ, ÝÐåÞÔïéÕÙáï ÝÐ ÒÕÑ-áÕàÒÕàÕ á ÞâÚàëâëÜ ÔÞáâãßÞÜ, ÝÐßàØÜÕà http://www.some-unknown-place.net/my-picture.gif. ²ë ÝÕ ÜÞÖÕâÕ ÔÐÒÐâì ááëÛÚØ Ú ÚÐàâØÝÚÐÜ, åàÐÝïéØÜáï ÝÐ ²ÐèÕÜ ÚÞÜßìîâÕàÕ (ÕáÛØ ÞÝ ÝÕ áÕàÒÕà á ÞâÚàëâëÜ ÔÞáâãßÞÜ), Ø Ú ÚÐàâØÝÚÐÜ, ÔÞáâãß Ú ÚÞâÞàëÜ ×ÐÑÛÞÚØàÞÒÐÝ ÜÕåÐÝØ×ÜÐÜØ ÐÒâÞàØ×ÐæØØ, âÐÚØÜ ÚÐÚ Hotmail ØÛØ ßÞçâÞÒëÕ ïéØÚØ Yahoo, ×ÐéØéñÝÝëÕ ßÐàÞÛÕÜ áÐÙâë Ø â.Ô.

´Ûï ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ÚÐàâØÝÞÚ ØáßÞÛì×ãÙâÕ BBCode âÕÓ [img] Ò áÒÞñÜ áÞÞÑéÕÝØØ ØÛØ, ÕáÛØ ÚÐàâØÝÚÐ ÑÞÛìèÐï (áÜÞâàØ ßàÐÒØÛÐ äÞàãÜÐ), ØáßÞÛì×ãÙâÕ BBCode âÕÓ [url] ÔÛï ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ááëÛÚØ ÒÜÕáâÞ ßÞÛÝÞÙ ÚÐàâØÝÚØ.

Community
Users: 319854
Logged in: 17
Последний скриншот
Последний скриншот
X4: Foundations
Details ORDER NOW Details
X Rebirth
Details ORDER NOW Details
MERCHANDISE
Merchandise

[ Disclaimer / Impressum ] | [ Privacy Policy / Datenschutz ]
Copyright © EGOSOFT 1990-2021