EnglishGermanFrenchRussianItalianSpanishChineseBrazilianJapaneseKorean
Developed by    
EGOSOFT GmbH Logo

Official EGOSOFT Facebook Page!Official EGOSOFT Twitter - Follow us!Official EGOSOFT Youtube ChannelOfficial EGOSOFT Twitch Channel
LOGINREGISTER
0
Новости
Игры
Сообщество
Поддержка
X4 Wiki
XR Wiki (English)
XR Wiki (Deutsch)
FAQs
X4: Foundations
X Возрождение
X³: Рассвет Альбиона
X³: Земной конфликт
X³: Воссоединение
X²: Угроза
X-Tension
X: BtF
Форум
Форум
Загрузки
О компании
Магазин


Buy X-Series online

Egosoft Interactive FAQ

ºÐÚ ÜÝÕ áâÐâì çÛÕÝÞÜ Óàãßßë?


Back To Menu

Author Details
By: V2200
Edited: 09/03/09 15:37


ÇâÞÑë ßàØáÞÕÔØÝØâìáï Ú ÓàãßßÕ, ÚÛØÚÝØâÕ ßÞ ááëÛÚÕ ³àãßßë Ò ÜÕÝî Ò ßàÐÒÞÙ çÐáâØ áâàÐÝØæë (×ÐÒØáØâ Þâ ÒëÑàÐÝÝÞÓÞ ÒÝÕèÝÕÓÞ ÒØÔÐ äÞàãÜÐ) Ø âÞÓÔÐ ²ë áÜÞÖÕâÕ ãÒØÔÕâì áßØáÞÚ ÒáÕå Óàãßß. ½Õ ÒáÕ Óàãßßë ØÜÕîâ ÞâÚàëâëÙ ÔÞáâãß, ÝÕÚÞâÞàëÕ ×ÐÚàëâë, Ð ÝÕÚÞâÞàëÕ, ÒÞ×ÜÞÖÝÞ, ÔÐÖÕ áÚàëÒÐîâ áÒÞÙ áÞáâÐÒ. µáÛØ ÓàãßßÐ ÞâÚàëâÐ, âÞÓÔÐ ²ë ÜÞÖÕâÕ áÔÕÛÐâì ×ÐßàÞá ÝÐ ßàØáÞÕÔØÝÕÝØÕ Ú ÝÕÙ, ÚÛØÚÝãÒ ßÞ áÞÞâÒÕâáâÒãîéÕÙ ÚÝÞßÚÕ. ¼ÞÔÕàÐâÞà Óàãßßë ÔÞÛÖÕÝ ÑãÔÕâ ÞÔÞÑàØâì ²Ðè ×ÐßàÞá. ¾Ý ÜÞÖÕâ áßàÞáØâì ã ²Ðá ßàØçØÝã ßàØáÞÕÔØÝÕÝØï Ú ÓàãßßÕ. ¿ÞÖÐÛãÙáâÐ, ÝÕ ßàØáâÐÒÐÙâÕ Ú ÜÞÔÕàÐâÞàã Óàãßßë. µáÛØ ÞÝ ÞâÚÛÞÝØÛ ²Ðè ×ÐßàÞá, âÞ ÝÐ íâÞ ã ÝÕÓÞ Õáâì áÒÞØ ßàØçØÝë.

Community
Users: 319962
Logged in: 16
Последний скриншот
Последний скриншот
X4: Foundations
Details ORDER NOW Details
X Rebirth
Details ORDER NOW Details
MERCHANDISE
Merchandise

[ Disclaimer / Impressum ] | [ Privacy Policy / Datenschutz ]
Copyright © EGOSOFT 1990-2021