EnglishGermanFrenchRussianItalianSpanishChineseBrazilianJapaneseKorean
Developed by    
EGOSOFT GmbH Logo

Official EGOSOFT Facebook Page!Official EGOSOFT Twitter - Follow us!Official EGOSOFT Youtube ChannelOfficial EGOSOFT Twitch Channel
LOGINREGISTER
0
Новости
Игры
Сообщество
Поддержка
X4 Wiki
XR Wiki (English)
XR Wiki (Deutsch)
FAQs
X4: Foundations
X Возрождение
X³: Рассвет Альбиона
X³: Земной конфликт
X³: Воссоединение
X²: Угроза
X-Tension
X: BtF
Форум
Форум
Загрузки
О компании
Магазин


Buy X-Series online

Egosoft Interactive FAQ

ÇâÞ âÐÚÞÕ áÜÐÙÛë?


Back To Menu

Author Details
By: V2200
Edited: 09/03/09 15:38


ÁÜÐÙÛ ØÛØ íÜÞâØÚÞÝ, íâÞ ÜÐÛÕÝìÚÞÕ ÓàÐäØçÕáÚÞÕ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÕ, ÚÞâÞàÞÕ ÜÞÖÕâ ØáßÞÛì×ÞÒÐâìáï ÔÛï ÒëàÐÖÕÝØï ÝÐáâàÞÕÝØï, ßÞÛì×ãïáì ÚÞàÞâÚØÜ ÚÞÔÞÜ, ÝÐßàØÜÕà: :) - ÒÕáñÛÞÕ, :( - ÓàãáâÝÞÕ. ¿ÞÛÝëÙ áßØáÞÚ áÜÐÙÛÞÒ ÜÞÖÝÞ ãÒØÔÕâì ÝÐ áâàÐÝØæÕ ÞâßàÐÒÚØ áÞÞÑéÕÝØï. ÁâÐàÐÙâÕáì ÝÕ ×ÛÞãßÞâàÕÑÛïâì áÜÐÙÛÐÜØ, ßÞáÚÞÛìÚã ÞÝØ ÜÞÓãâ áÔÕÛÐâì áÞÞÑéÕÝØÕ ÝÕçØâÐÑÕÛìÝëÜ, Ø ÜÞÔÕàÐâÞà ÜÞÖÕâ àÕèØâì ÒëàÕ×Ðâì Øå ØÛØ ãÔÐÛØâì áÞÞÑéÕÝØÕ ßÞÛÝÞáâìî.

Community
Users: 319962
Logged in: 21
Последний скриншот
Последний скриншот
X4: Foundations
Details ORDER NOW Details
X Rebirth
Details ORDER NOW Details
MERCHANDISE
Merchandise

[ Disclaimer / Impressum ] | [ Privacy Policy / Datenschutz ]
Copyright © EGOSOFT 1990-2021