EnglishGermanFrenchRussianItalianSpanishChineseBrazilianJapaneseKorean
Developed by    
EGOSOFT GmbH Logo

Official EGOSOFT Facebook Page!Official EGOSOFT Twitter - Follow us!Official EGOSOFT Youtube ChannelOfficial EGOSOFT Twitch Channel
LOGINREGISTER
0
Новости
Игры
Сообщество
Поддержка
X4 Wiki
XR Wiki (English)
XR Wiki (Deutsch)
FAQs
X4: Foundations
X Возрождение
X³: Рассвет Альбиона
X³: Земной конфликт
X³: Воссоединение
X²: Угроза
X-Tension
X: BtF
Форум
Форум
Загрузки
О компании
Магазин


Buy X-Series online

Egosoft Interactive FAQ

ÇâÞ âÐÚÞÕ áßÞÙÛÕàë?


Back To Menu

Author Details
By: V2200
Edited: 09/03/09 15:39


ÁßÞÙÛÕàë – íâÞ ÞáÞÑÕÝÝÞáâì äÞàãÜÐ, ÔÐîéÐï ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâì ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï áÐÙâÐ ÒáÕÜØ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛïÜØ Ø áÚàëÒÐîéÐï âÞ, çâÞ ÞÝØ ÝÕ åÞâïâ ÒØÔÕâì. ÁßÞÙÛÕàë ÜÞÓãâ àÐáÚàëâì áîÖÕâ àÐÝìèÕ ÒàÕÜÕÝØ, ØÛØ ÝÐåÞÔÚã, á ÚÞâÞàÞÙ ²ë ÜÞÖÕâÕ áâÞÛÚÝãâìáï. ²ë ÜÞÖÕâÕ áÚàëâì íâã ØÝäÞàÜÐæØî Ò áÒÞÕÜ áÞÞÑéÕÝØØ, àÐ×ÜÕáâØÒ âÕÚáâ ÜÕÖÔã âÐÚ ÝÐ×ëÒÐÕÜëÜØ âÕÓÐÜØ spoiler. ½ÐßàØÜÕà:

[spoiler]ÒÒÕÔØâÕ áÒÞÙ âÕÚáâ ×ÔÕáì[/spoiler]

µáÛØ ²ë áâÞÛÚÝñâÕáì á âÐÚØÜØ âÕÓÐÜØ Ò áÞÞÑéÕÝØïå Ø ×ÐåÞâØâÕ ßàÞçØâÐâì âÕÚáâ, ÚÞâÞàëÙ áÚàëâ ÜÕÖÔã ÝØÜØ, ßàÞáâÞ ÒëÔÕÛØâÕ âÕÚáâ ÜëèÚÞÙ, çâÞ áÔÕÛÐÕâ ÕÓÞ ÒØÔØÜëÜ.

Community
Users: 319962
Logged in: 16
Последний скриншот
Последний скриншот
X4: Foundations
Details ORDER NOW Details
X Rebirth
Details ORDER NOW Details
MERCHANDISE
Merchandise

[ Disclaimer / Impressum ] | [ Privacy Policy / Datenschutz ]
Copyright © EGOSOFT 1990-2021