EnglishGermanFrenchRussianItalianSpanishChineseBrazilianJapaneseKorean
Developed by    
EGOSOFT GmbH Logo

Official EGOSOFT Facebook Page!Official EGOSOFT Twitter - Follow us!Official EGOSOFT Youtube ChannelOfficial EGOSOFT Twitch Channel
LOGINREGISTER
0
Новости
Игры
Сообщество
Поддержка
X4 Wiki
XR Wiki (English)
XR Wiki (Deutsch)
FAQs
X4: Foundations
X Возрождение
X³: Рассвет Альбиона
X³: Земной конфликт
X³: Воссоединение
X²: Угроза
X-Tension
X: BtF
Форум
Форум
Загрузки
О компании
Магазин


Buy X-Series online

Egosoft Interactive FAQ

ÇâÞ âÐÚÞÕ Óàãßßë?


Back To Menu

Author Details
By: V2200
Edited: 09/03/09 15:39


³àãßßë - íâÞ áßÞáÞÑ, ÚÞâÞàëÜ ÐÔÜØÝØáâàÐâÞàë äÞàãÜÐ ÜÞÓãâ áÓàãßßØàÞÒÐâì ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛÕÙ. ºÐÖÔëÙ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛì ÜÞÖÕâ Ñëâì çÛÕÝÞÜ ÝÕáÚÞÛìÚØå Óàãßß (çâÞ ÞâÛØçÐÕâáï Þâ ÑÞÛìèØÝáâÒÐ ÔàãÓØå äÞàãÜÞÒ) Ø ÚÐÖÔÞÙ ÓàãßßÕ ÜÞÖÝÞ ãáâÐÝÞÒØâì ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝëÕ ßàÐÒÐ ÔÞáâãßÐ. ´Ûï ÐÔÜØÝØáâàÐâÞàÞÒ íâÞ ÞÑÛÕÓçÐÕâ äÞàÜØàÞÒÐÝØÕ ÝÕáÚÞÛìÚØå ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛÕÙ ÚÐÚ ÜÞÔÕàÐâÞàÞÒ äÞàãÜÐ ØÛØ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØÕ ØÜ ÔÞáâãßÐ Ú ×ÐÚàëâÞÜã äÞàãÜã Ø â.Ô.

½Ð Egosoft Óàãßßë âÐÚÖÕ ØáßÞÛì×ãîâáï ÔÛï ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØï ÞßàÕÔÕÛñÝÝëå ßàØÒØÛÕÓØÙ Ò DevNet, ÔÐîéØå ÔÞáâãß Ú DevNet Ø ÕÓÞ äÞàãÜÐÜ.

Community
Users: 319962
Logged in: 18
Последний скриншот
Последний скриншот
X4: Foundations
Details ORDER NOW Details
X Rebirth
Details ORDER NOW Details
MERCHANDISE
Merchandise

[ Disclaimer / Impressum ] | [ Privacy Policy / Datenschutz ]
Copyright © EGOSOFT 1990-2021