EnglishGermanFrenchRussianItalianSpanishChineseBrazilianJapaneseKorean
Developed by    
EGOSOFT GmbH Logo

Official EGOSOFT Facebook Page!Official EGOSOFT Twitter - Follow us!Official EGOSOFT Youtube ChannelOfficial EGOSOFT Twitch Channel
LOGINREGISTER
0
Новости
Игры
Сообщество
Поддержка
X4 Wiki
XR Wiki (English)
XR Wiki (Deutsch)
FAQs
X4: Foundations
X Возрождение
X³: Рассвет Альбиона
X³: Земной конфликт
X³: Воссоединение
X²: Угроза
X-Tension
X: BtF
Форум
Форум
Загрузки
О компании
Магазин


Buy X-Series online

Egosoft Interactive FAQ

ÇâÞ âÐÚÞÕ BBCode?


Back To Menu

Author Details
By: V2200
Edited: 09/03/09 15:40


BBCode - íâÞ áßÕæØÐÛìÝÐï àÕÐÛØ×ÐæØï HTML. ²Þ×ÜÞÖÝÞáâì ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ²ÐÜØ BBCode ÞßàÕÔÕÛïÕâáï ÐÔÜØÝØáâàÐâÞàÞÜ. ²ë ÜÞÖÕâÕ âÐÚÖÕ ÞâÚÛîçØâì Øå Ò áÞÞâÒÕâáâÒãîéÕÙ áâàÞÚÕ áÝØ×ã ÞáÝÞÒÝÞÓÞ ÞÚÝÐ ÞâßàÐÒÚØ áÞÞÑéÕÝØï. BBCode ÐÝÐÛÞÓØçÕÝ áâØÛî HTML: âÕÓØ ×ÐÚÛîçÐîâáï Ò ÚÒÐÔàÐâÝëå áÚÞÑÐå [ Ø ], Ð ÝÕ < Ø >, Ø ÔÐîâ ÑÞÛìèØÙ ÚÞÝâàÞÛì ÝÐÔ ÚÞÝÕçÝëÜ àÕ×ãÛìâÐâÞÜ. ·Ð ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝÞÙ ØÝäÞàÜÐæØÕÙ ÞÑàÐâØâÕáì Ú àãÚÞÒÞÔáâÒã ßÞ BBCode, ÚÞâÞàëÙ ÔÞáâãßÕÝ ßÞ ááëÛÚÕ ÝÐ áâàÐÝØæÕ ÞâßàÐÒÚØ áÞÞÑéÕÝØï.

Community
Users: 319955
Logged in: 11
Последний скриншот
Последний скриншот
X4: Foundations
Details ORDER NOW Details
X Rebirth
Details ORDER NOW Details
MERCHANDISE
Merchandise

[ Disclaimer / Impressum ] | [ Privacy Policy / Datenschutz ]
Copyright © EGOSOFT 1990-2021