EnglishGermanFrenchRussianItalianSpanishChineseBrazilianJapaneseKorean
Developed by    
EGOSOFT GmbH Logo

Official EGOSOFT Facebook Page!Official EGOSOFT Twitter - Follow us!Official EGOSOFT Youtube ChannelOfficial EGOSOFT Twitch Channel
LOGINREGISTER
0
Новости
Игры
Сообщество
Поддержка
X4 Wiki
XR Wiki (English)
XR Wiki (Deutsch)
FAQs
X4: Foundations
X Возрождение
X³: Рассвет Альбиона
X³: Земной конфликт
X³: Воссоединение
X²: Угроза
X-Tension
X: BtF
Форум
Форум
Загрузки
О компании
Магазин


Buy X-Series online

Egosoft Interactive FAQ

¿ÞçÕÜã äØçÐ Å ÝÕ ÔÞáâãßÝÐ ÝÐ äÞàãÜÐå?


Back To Menu

Author Details
By: V2200
Edited: 09/03/09 15:40


½ÕÚÞâÞàëÕ äØçØ ÝÕ ÔÞáâãßÝë ßÞ ßàÐÚâØçÕáÚØÜ ßàØçØÝÐÜ, ÔàãÓØÕ ÖÕ ßàÞáâÞ ÝÕ ÔÞáâãßÝë Ò ØáåÞÔÝØÚÐå ßàÞÓàÐÜÜë, ÚÞâÞàÐï ÑëÛÐ ÝÐßØáÐÝÐ Ø ÛØæÕÝ×ØàÞÒÐÝÐ çÕàÕ× phpBB Group. ¾ÔÝÐÚÞ ÕáÛØ ã ²Ðá Õáâì ßàÕÔÛÞÖÕÝØï ßÞ äÞàãÜã, âÞ ²ë ÜÞÖÕâÕ ÞâßàÐÒØâì Øå ÛîÑÞÜã ÜÞÔÕàÐâÞàã ØÛØ ÐÔÜØÝØáâàÐâÞàã, ÛØÑÞ, ÕáÛØ ²ë çÛÕÝ DevNet, àÐ×ÜÕáâØâì Øå ÝÐ DevNet General forum.

Community
Users: 319962
Logged in: 16
Последний скриншот
Последний скриншот
X4: Foundations
Details ORDER NOW Details
X Rebirth
Details ORDER NOW Details
MERCHANDISE
Merchandise

[ Disclaimer / Impressum ] | [ Privacy Policy / Datenschutz ]
Copyright © EGOSOFT 1990-2021