EnglishGermanFrenchRussianItalianSpanishChineseBrazilianJapaneseKorean
Developed by    
EGOSOFT GmbH Logo

Official EGOSOFT Facebook Page!Official EGOSOFT Twitter - Follow us!Official EGOSOFT Youtube ChannelOfficial EGOSOFT Twitch Channel
LOGINREGISTER
0
Новости
Игры
Сообщество
Поддержка
X4 Wiki
XR Wiki (English)
XR Wiki (Deutsch)
FAQs
X4: Foundations
X Возрождение
X³: Рассвет Альбиона
X³: Земной конфликт
X³: Воссоединение
X²: Угроза
X-Tension
X: BtF
Форум
Форум
Загрузки
О компании
Магазин


Buy X-Series online

Egosoft Interactive FAQ

¿ÞçÕÜã ã ÚÐÖÔÞÓÞ ÝÞÒÞáâÝÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï àÐ×ÝëÕ ØÚÞÝÚØ?


Back To Menu

Author Details
By: V2200
Edited: 27/05/09 21:45


¼ë âÐÚ ÔÕÛØÜ ÝÞÒÞáâØ ÝÐ ÚÐâÕÓÞàØØ, çâÞÑë ²ë ×ÝÐÛØ, Þ çñÜ ßÞÙÔñâ àÕçì Ò áâÐâìÕ, ÕáÛØ ×ÐÓÞÛÞÒÞÚ Õñ ÝÕ ÞçÕÝì ßÞÝïâÕÝ. ºÐÖÔÐï ØÚÞÝÚÐ ÞÑÞ×ÝÐçÐÕâ çâÞ-âÞ áÒÞñ, ÝÐßàØÜÕà, ÝÐ ÞÔÝØå Ø×ÞÑàÐÖÕÝÞ ÛÞÓÞ ØÓàë ÔÛï ÝÞÒÞáâÕÙ ÞÑ ØÓàÐå, ÝÐ ÔàãÓØå - ÓàãßßÐ ÛîÔÕÙ, ÚÞâÞàëÕ ÞÑÞ×ÝÐçÐîâ ÝÞÒÞáâØ áÞÞÑéÕáâÒÐ, Ø âÐÚ ÔÐÛÕÕ.

ÍâØ ØÚÞÝÚØ ßÞÜÞÓÐîâ ÒÐÜ áàÐ×ã ã×ÝÐâì, Ú ÚÐÚÞÙ ÚÐâÕÓÞàØØ ÞâÝÞáØâáï ÝÞÒÞáâì.

Community
Users: 320531
Logged in: 12
Последний скриншот
Последний скриншот
X4: Foundations
Details ORDER NOW Details
X Rebirth
Details ORDER NOW Details
MERCHANDISE
Merchandise

[ Disclaimer / Impressum ] | [ Privacy Policy / Datenschutz ]
Copyright © EGOSOFT 1990-2022