EnglishGermanFrenchRussianItalianSpanish
Developed by    
EGOSOFT GmbH Logo

Official EGOSOFT Facebook Page!Official EGOSOFT Twitter - Follow us!Official EGOSOFT Youtube ChannelOfficial EGOSOFT Twitch Channel
LOGINREGISTER
0
News
Games
Community
Support
X4 Wiki (English)
X4 Wiki (Deutsch)
XR Wiki (English)
XR Wiki (Deutsch)
FAQs
X Rebirth
X³: Albion Prelude
X³: Terran Conflict
X³: Reunion
X²: The Threat
X-Tension
X: BtF
Forum
Forum
Downloads
Company
Shop


Buy X-Series online

Egosoft Interactive FAQ

X³: Terran Conflict

¿àÞÓàÐÜÜÐ ãáâÐÝÞÒÚØ áÚàØßâÐ áßàÐèØÒÐÕâ Þ ×ÐÜÕÝÕ äÐÙÛÞÒ. Ï ÔÞÛÖÕÝ íâÞ àÐ×àÕèØâì?


Back To Menu

Author Details
By: V2200
Edited: 25/10/09 04:31


´Ð. ¾ÑÝÞÒÛñÝÝëÕ äÐÙÛë ÜÞÓãâ Ñëâì ßàÞáâÞ ÝÕÞÑåÞÔØÜë ÔÛï àÐÑÞâÞáßÞáÞÑÝÞáâØ áÚàØßâÐ.

¿àØÜÕçÐÝØÕ: ¼ÞÖÝÞ ×ÐÜÕâØâì, çâÞ ÝÕÚÞâÞàëÕ ßÞÔßØáÐÝÝëÕ áÚàØßâë áÞÔÕàÖÐâ âÕ ÖÕ áÐÜëÕ äÐÙÛë. ÍâÞ ÝÞàÜÐÛìÝÞ, Ø Òë ÜÞÖÕâÕ ãáâÐÝÞÒØâì âÐÚØÕ áÚàØßâë á ÛîÑëÜ àÐ×àÕèÕÝØÕÜ ÝÐ ×ÐÜÕÝã, ÕáÛØ íâÞ ßÞâàÕÑãÕâáï. ÀÐ×ÛØçÝëÕ äÐÙÛë áÞÔÕàÖÐâ ÚÞÔ Ø âÕÚáâë áÚàØßâÐ, Ø ÒáÕ áÚÐçØÒÐÕÜëÕ ßÞÔßØáÐÝÝëÕ áÚàØßâë ÞÑÝÞÒÛïîâáï ÚÐÖÔëÙ àÐ×, ÚÞÓÔÐ íâØ äÐÙÛë ÑëÛØ Ø×ÜÕÝÕÝë.

Community
Users: 287861
Logged in: 22
Latest Screenshot
X4: Foundations
Details ORDER NOW Details
X Rebirth
Details ORDER NOW Details
X: Superbox
Details ORDER NOW Details

[ Disclaimer / Impressum ] | [ Privacy Policy / Datenschutz ]
Copyright © EGOSOFT 1990-2019