EnglishGermanFrenchRussianItalianSpanishChineseBrazilianJapaneseKorean
Developed by    
EGOSOFT GmbH Logo

Official EGOSOFT Facebook Page!Official EGOSOFT Twitter - Follow us!Official EGOSOFT Youtube ChannelOfficial EGOSOFT Twitch Channel
LOGINREGISTER
0
Новости
Игры
Сообщество
Поддержка
X4 Wiki
XR Wiki (English)
XR Wiki (Deutsch)
FAQs
X4: Foundations
X Возрождение
X³: Рассвет Альбиона
X³: Земной конфликт
X³: Воссоединение
X²: Угроза
X-Tension
X: BtF
Форум
Форум
Загрузки
О компании
Магазин


Buy X-Series online

Egosoft Interactive FAQ

ºÐÚ ßÞÜÕÝïâì áÒÞÙ ÝØÚ?


Back To Menu

Author Details
By: V2200
Edited: 27/06/09 21:14


²ë ÝÕ ÜÞÖÕâÕ ßÞÜÕÝïâì áÒÞÙ ÝØÚ (ØÜï ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï) áÐÜÞáâÞïâÕÛìÝÞ. µáÛØ ×ÐåÞâØâÕ Ø×ÜÕÝØâì ÝØÚ, âÞ ÒÐÜ ÝãÖÝÞ ÑãÔÕâ ßÞáÛÐâì ÛØçÝÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ ÜÞÔÕàÐâÞàã ØÛØ ÐÔÜØÝØáâàÐâÞàã áÐÙâÐ.

¸ÜÕÙâÕ Ò ÒØÔã, çâÞ ßàØ áÜÕÝÕ ÝØÚÐ ßÞÜÕÝïÕâáï Ø ØÜï ÒåÞÔÐ Ò áØáâÕÜã. ²ë ÑÞÛìèÕ ÝÕ áÜÞÖÕâÕ ÒÞÙâØ Ò áØáâÕÜã ßÞÔ áâÐàëÜ ØÜÕÝÕÜ Ø ÑãÔÕâÕ ÔÞÛÖÝë ØáßÞÛì×ÞÒÐâì áÒÞÙ ÝÞÒëÙ ÝØÚ.

¸×ÜÕÝÕÝØÕ ÝØÚÐ ×ÐâàÞÝÕâ ÒáÕ áÞÞÑéÕÝØï, ÚÞâÞàëÕ ÚÞÓÔÐ-ÛØÑÞ ÑëÛØ ÞâßàÐÒÛÕÝë ÒÐÜØ, ÝÞ ÝÕ ßÞÜÕÝïÕâ âÕÚáâ ÒÝãâàØ áÞÞÑéÕÝØÙ. ¿ÞíâÞÜã, ÕáÛØ ÚâÞ-âÞ ÞÑàÐâØÛáï Ú ÒÐÜ ßÞ ØÜÕÝØ ØÛØ ßàÞæØâØàÞÒÐÛ ÒÐá Ò ÞâÒÕâÕ, âÞ íâÞ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú ÝÕàÐ×ÑÕàØåÕ. ÁÛÕÔÞÒÐâÕÛìÝÞ, Òë ÔÞÛÖÝë ßàÞáØâì Þ ×ÐÜÕÝÕ ÝØÚÐ âÞÛìÚÞ ÕáÛØ íâÞ ÔÕÙáâÒØâÕÛìÝÞ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ.

µáâì ÒÕàÞïâÝÞáâì, çâÞ ÜÞÔÕàÐâÞàë ÞâÚÐÖãâáï ßÞÜÕÝïâì ÒÐè ÝØÚ. ÍâÞ áÛãçÐÕâáï ÞÑëçÝÞ âÞÛìÚÞ Ò âÕå áÛãçÐïå, ÚÞÓÔÐ Ø×ÜÕÝÕÝØÕ ÝÕßàØÕÜÛÕÜÞ, ÝÞÒëÙ ÝØÚ ÝÕ áÕàìñ×ÕÝ ØÛØ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛì ßÞáâÞïÝÝÞ ßàÞáØâ Þ ×ÐÜÕÝÕ ÝØÚÐ.


Community
Users: 319962
Logged in: 15
Последний скриншот
Последний скриншот
X4: Foundations
Details ORDER NOW Details
X Rebirth
Details ORDER NOW Details
MERCHANDISE
Merchandise

[ Disclaimer / Impressum ] | [ Privacy Policy / Datenschutz ]
Copyright © EGOSOFT 1990-2021