EnglishGermanFrenchRussianItalianSpanishChineseBrazilianJapaneseKorean
Developed by    
EGOSOFT GmbH Logo

Official EGOSOFT Facebook Page!Official EGOSOFT Twitter - Follow us!Official EGOSOFT Youtube ChannelOfficial EGOSOFT Twitch Channel
LOGINREGISTER
0
Новости
Игры
Сообщество
Поддержка
X4 Wiki
XR Wiki (English)
XR Wiki (Deutsch)
FAQs
X4: Foundations
X Возрождение
X³: Рассвет Альбиона
X³: Земной конфликт
X³: Воссоединение
X²: Угроза
X-Tension
X: BtF
Форум
Форум
Загрузки
О компании
Магазин


Buy X-Series online

Egosoft Interactive FAQ

¿ÞçÕÜã Ò ØÓàÕ çÕàÕ× ÝÕÚÞâÞàÞÕ ÒàÕÜï ßÕàÕáâÐîâ àÐÑÞâÐâì ÚÝÞßÚØ ÝÐ ÚÛÐÒØÐâãàÕ?


Back To Menu

Author Details
By: Carlo the Curious
Edited: 28/06/09 01:47


ÍâÞ áÛãçÐÕâáï Ò ÞáÝÞÒÝÞÜ á ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ ÚÛÐÒØÐâãàÞÙ Microsoft Ø ÔÛï íâÞÓÞ Õáâì âàØ ÒÞ×ÜÞÖÝëå ßàØçØÝë:
  • ÀÐ×àïÔØÛØáì ÑÐâÐàÕÙÚØ Ò ÚÛÐÒØÐâãàÕ. ºÛÐÒØÐâãàÐ ÜÞÖÕâ àÐÑÞâÐâì Ò ßàÞÓàÐÜÜÐå, ÓÔÕ ÒÐÜ ßÞâàÕÑãÕâáï àÕÔÚÞÕ ÞÑàÐéÕÝØÕ á ÚÛÐÒØÐâãàÞÙ, ÝÞ ÕáÛØ ÑÐâÐàÕÙÚØ áÞ áÛÐÑëÜ ×ÐàïÔÞÜ, âÞÓÔÐ ÜÞÖÕâ áÛãçØâìáï âÐÚ, çâÞ ÝÕÚÞâÞàëÕ ÚÝÞßÚØ ÝÕ ÑãÔãâ àÐÑÞâÐâì Ò ØÓàÕ.

  • ±ÕáßàÞÒÞÔÝÐï áÒï×ì ÜÕÖÔã ÚÛÐÒØÐâãàÞÙ Ø ÑÐ×ÞÙ ÜÞÖÕâ Ñëâì àÐ×ÞàÒÐÝÐ ØÛØ ÝÕãáâÞÙçØÒÐ. ºÐÚ ãÖÕ ãßÞÜïÝãâÞ ÒëèÕ, íâÞ ÜÞÖÕâ ãÚÐ×ëÒÐâì ÝÐ ßàÞÑÛÕÜã àÐ×àïÔÚØ ÑÐâÐàÕÕÚ. Á ÜÐÛÞ ØáßÞÛì×ãîéØÜáï ÚÞÜßìîâÕàÞÜ ßàÞÑÛÕÜ ÜÞÖÕâ ÝÕ ÒÞ×ÝØÚÝãâì, ÝÞ á ØÓàÞÙ, âÐÚÞÙ ÚÐÚ X2, ×ÐÓàã×ÚÐ ÑãÔÕâ ÝÐÜÝÞÓÞ ÒëèÕ.

  • ²ë ÜÞÓÛØ Ñë ÞÑÝÞÒØâì ÔàÐÙÒÕà ÒÐèÕÙ ÚÛÐÒØÐâãàë. ¼ÝÞÖÕáâÒÞ ÛîÔÕÙ àÕèØÛÞ ßàÞÑÛÕÜã á ÝÕàÐÑÞâÐîéØÜØ ÚÝÞßÚÐÜØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ ÔàÐÙÒÕàÐ á áÐÙâÐ Microsoft update.Community
Users: 322178
Logged in: 15
Последний скриншот
Последний скриншот
X4: Foundations
Details ORDER NOW Details
X Rebirth
Details ORDER NOW Details

[ Disclaimer / Impressum ] | [ Privacy Policy / Datenschutz ]
Copyright © EGOSOFT 1990-2022