EnglishGermanFrenchRussianItalianSpanish
Developed by    
EGOSOFT GmbH Logo

Official EGOSOFT Facebook Page!Official EGOSOFT Twitter - Follow us!Official EGOSOFT Youtube ChannelOfficial EGOSOFT Twitch Channel
LOGINREGISTER
0
News
Games
Community
Support
X4 Wiki (English)
X4 Wiki (Deutsch)
XR Wiki (English)
XR Wiki (Deutsch)
FAQs
X Rebirth
X³: Albion Prelude
X³: Terran Conflict
X³: Reunion
X²: The Threat
X-Tension
X: BtF
Forum
Forum
Downloads
Company
Shop


Buy X-Series online

Egosoft Interactive FAQ

X²: The Threat

ÇâÞ âÐÚÞÕ "Bonus Pack" Ø ÚÐÚØÕ Ø×ÜÕÝÕÝØï ÞÝ ÒÝÞáØâ Ò ØÓàã?


Back To Menu

Author Details
By: TheBypasser
Edited: 15/04/10 18:59


"Bonus Pack" - íâÞ ßÞÔÑÞàÚÐ ßÞÔßØáÐÝÝëå áÚàØßâÞÒ, ÝÐßØáÐÝÝëå ãçÐáâÝØÚÐÜØ äÞàãÜÐ, ÚÞâÞàÐï ÔÞÑÐÒÛïÕâ Ò ØÓàã ÑÞÛìèÕ ßÞÛÕ×Ýëå äãÝÚæØÙ Ø ÔÐñâ ²ÐÜ ÜÝÞÖÕáâÒÞ áßÕæØÐÛìÝëå ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâÕÙ, ßÞ×ÒÞÛïîéØå ²ÐèØÜ ÚÞàÐÑÛïÜ Ø áâÐÝæØïÜ ÒëßÞÛÝïâì áßÕæØÐÛìÝëÕ ×ÐÔÐÝØï.

´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ÞÑ íâÞÙ ßÞÔÑÞàÚÕ ÝÐåÞÔØâáï ÝÐ äÞàãÜÕ.

Community
Users: 280099
Logged in: 84
Latest Screenshot
X4: Foundations
Details ORDER NOW Details
X Rebirth
Details ORDER NOW Details
X: Superbox
Details ORDER NOW Details

[ Disclaimer / Impressum ] | [ Privacy Policy / Datenschutz ]
Copyright © EGOSOFT 1990-2018