EnglishGermanFrenchRussianItalianSpanishChineseBrazilianJapaneseKorean
Developed by    
EGOSOFT GmbH Logo

Official EGOSOFT Facebook Page!Official EGOSOFT Twitter - Follow us!Official EGOSOFT Youtube ChannelOfficial EGOSOFT Twitch Channel
LOGINREGISTER
0
Новости
Игры
Сообщество
Поддержка
X4 Wiki
XR Wiki (English)
XR Wiki (Deutsch)
FAQs
X4: Foundations
X Возрождение
X³: Рассвет Альбиона
X³: Земной конфликт
X³: Воссоединение
X²: Угроза
X-Tension
X: BtF
Форум
Форум
Загрузки
О компании
Магазин


Buy X-Series online

Egosoft Interactive FAQ

ºÐÚ ßÞÛì×ÞÒÐâìáï íâÞÙ áØáâÕÜÞÙ FAQ?


Back To Menu

Author Details
By: -system-
Edited: 01/02/09 13:20


½ÞÒÐï áØáâÕÜÐ FAQ EGOSOFT'Ð ßÞÝÐçÐÛã ÜÞÖÕâ ßÞÚÐ×Ðâìáï áÛÞÖÝÞÙ. ½Ð áÐÜÞÜ ÔÕÛÕ íâÞ ÑëÛÞ áÔÕÛÐÝÞ ÔÛï ÞÑÛÕÓçÕÝØï ßÞØáÚÐ ØÝâÕàÕáãîéÕÙ ²Ðá áâÐâìØ, á ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ ÒáÕÓÞ äãÝÚæØÞÝÐÛÐ.

ÁÝÐçÐÛÐ ÒëÑÕàÕâÕ ÚÐâÕÓÞàØî, ÝÐßàØÜÕà, âÐÚãî ÚÐÚ Egosoft, Gameplay ØÛØ Support. ¿ÞáÛÕ íâÞÓÞ ²ÐÜ ßàÕÔÛÞÖÐâ ÝÕáÚÞÛìÚÞ ÒÐàØÐÝâÞÒ ÔÛï ÚÐÖÔÞÙ Ø× ÝØå. ÍâÞ ßÞÔÚÐâÕÓÞàØØ. ²ëÑÕàØâÕ âã, Ú ÚÞâÞàÞÙ, ÚÐÚ Òë ÔãÜÐÕâÕ, ßÞÔåÞÔØâ ²Ðè ÒÞßàÞá. ¿ÞáÛÕ íâÞÓÞ Òë ãÒØÔØâÕ áßØáÞÚ ÒáÕå ÒÞßàÞáÞÒ, ÒåÞÔïéØå Ò íâã ßÞÔÚÐâÕÓÞàØî.

µáÛØ ÒÞßàÞá ÚÐáÐÕâáï ÚÐÚÞÙ-âÞ ÚÞÝÚàÕâÝÞÙ ØÓàë, âÞ ÔÛï ßÞØáÚÐ ÞâÒÕâÐ ÝãÖÝÞ ÒëÑàÐâì Õñ Ò ÜÕÝî áÛÕÒÐ, ßàÞáâÞ ÝÐÖÐÒ ÝÐ ÝÐ×ÒÐÝØÕ ØÓàë.

»îÑëÕ ßàÞÑÛÕÜë, ÚÞâÞàëÕ ÝÕ ÜÞÓãâ Ñëâì àÕèÕÝë á ßÞÜÞéìî íâÞÓÞ FAQ, ÜÞÖÝÞ ßÞßàÞÑÞÒÐâì àÕèØâì ÝÐ ÝÐèØå äÞàãÜÐå.

¿àØÜÕçÐÝØÕ: ´Ûï âÞÓÞ çâÞÑë ÞáâÐÒÛïâì áÞÞÑéÕÝØï ÝÐ äÞàãÜÕ, ²ÐÜ ÝãÖÝÞ áÞ×ÔÐâì âÐÜ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛìáÚØÙ ÐÚÚÐãÝâ.

Community
Users: 326326
Logged in: 14
Последний скриншот
Последний скриншот
X4: Foundations
Details ORDER NOW Details
X Rebirth
Details ORDER NOW Details

[ Disclaimer / Impressum ] | [ Privacy Policy / Datenschutz ]
Copyright © EGOSOFT 1990-2022