EnglishGermanFrenchRussianItalianSpanishChineseBrazilianJapaneseKorean
Developed by    
EGOSOFT GmbH Logo

Official EGOSOFT Facebook Page!Official EGOSOFT Twitter - Follow us!Official EGOSOFT Youtube ChannelOfficial EGOSOFT Twitch Channel
LOGINREGISTER
0
Новости
Игры
Сообщество
Поддержка
X4 Wiki
XR Wiki (English)
XR Wiki (Deutsch)
FAQs
X4: Foundations
X Возрождение
X³: Рассвет Альбиона
X³: Земной конфликт
X³: Воссоединение
X²: Угроза
X-Tension
X: BtF
Форум
Форум
Загрузки
О компании
Магазин


Buy X-Series online

Egosoft Interactive FAQ

Ï ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛì AOL Ø ÝÕ ßÞÛãçÐî íÛÕÚâàÞÝÝãî ßÞçâã Þâ Egosoft.


Back To Menu

Author Details
By: -system-
Edited: 01/02/09 13:27


à AOL Õáâì áØáâÕÜÐ äØÛìâàÐæØØ ßÞçâë ÔÛï ÒáÕå Õñ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛÕÙ, ÞÔÝÐÚÞ ²ë ÜÞÓÛØ áÛãçÐÙÝÞ Ø×ÜÕÝØâì ÝÐáâàÞÙÚØ, ÚÞâÞàëÕ ÑÛÞÚØàãîâ ÛîÑãî íÛÕÚâàÞÝÝãî ßÞçâã Þâ Egosoft, ÝÐßàØÜÕà, âÐÚãî ÚÐÚ ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØÕ àÕÓØáâàÐæØØ ÝÐ äÞàãÜÕ ØÛØ ÝÞÒÞáâØ X-²áÕÛÕÝÝÞÙ.

ÍâØ ÞßæØØ ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝë Ò ÞáÝÞÒÝÞÜ ÔÛï ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛÕÙ AOL 9.0. ÇâÞÑë ßÞÛãçÐâì ßÞçâã Þâ AOL, ²ë ÔÞÛÖÝë ßàÞÒÕàØâì, çâÞ íâÞ àÐ×àÕèÕÝÞ Ò ÔÒãå àÐ×Ýëå ÝÐáâàÞÙÚÐå ÞßæØÙ.

ÇâÞÑë ÔÞÑàÐâìáï ÔÞ ÝÐáâàÞÕÚ ßÞçâë, ÝÐÖÜØâÕ "Read" Ò ÛÕÒÞÙ ÒÕàåÝÕÙ çÐáâØ íÚàÐÝÐ AOL. ÍâÞ ÞâÚàÞÕâ ÞÚÝÞ ßÞçâë AOL. ½ÐÖÜØâÕ "e-mail options" Ò ÒÕàåÝÕÜ ßàÐÒÞÜ ãÓÛã ÞÚÝÐ ßÞçâë.
² ßÞïÒØÒèÕÜáï ÝØáßÐÔÐîéÕÜ áßØáÚÕ ßàÞÚàãâØâÕ ÒÝØ× ÔÞ "Block Unwanted E-Mail", íâÞ ÞâÚàÞÕâ ÞÚÝÞ ãßàÐÒÛÕÝØï áßÐÜÞÜ Ø íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâÞÙ.


´Ûï ßÞÛãçÕÝØï ÒáÕå íÛÕÚâàÞÝÝëå ßØáÕÜ:
² ÛÕÒÞÙ çÐáâØ "Control Who I Get Email From", ßàÞÒÕàìâÕ, çâÞ ã ²Ðá àÐ×àÕèÕÝÞ ßÞÛãçÕÝØÕ íÛÕÚâàÞÝÝëå ßØáÕÜ Þâ ÒáÕå ÞâßàÐÒØâÕÛÕÙ ¸»¸ àÐ×àÕèÕÝÞ ßÞÛãçÕÝØÕ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë Þâ ÛîÔÕÙ, ÚÞâÞàëå ï ×ÝÐî.
µáÛØ ²ë ÒëÑÕàÕâÕ ÒâÞàãî ÞßæØî Ø× ãÚÐ×ÐÝÝëå ÒëèÕ, âÞÓÔÐ ßàÞÒÕàìâÕ, ßÞÖÐÛãÙáâÐ, çâÞ ÝÐè ÐÔàÕá íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ×ÐßØáÐÝ Ò ²Ðèã ×ÐßØáÝãî ÚÝØÖÚã.

½Ðè ÐÔàÕá:
 • info@egosoft.com


 • ´Ûï ßÞÛãçÕÝØï ÝÞÒÞáâÕÙ:
  ²Þ-ßÕàÒëå, ÕáÛØ ²ë ÝÕ åÞâØâÕ ßÞÛãçÐâì ÝÞÒÞáâØ ßÞ ßÞçâÕ, ßàÞÒÕàìâÕ, çâÞÑë ÝÐßàÞâØÒ ßãÝÚâÐ "¿ÞÔßØáÐâìáï ÝÐ ÝÞÒÞáâØ X-²áÕÛÕÝÝÞÙ" Ò ²ÐèÕÜ ßàÞäØÛÕ ÑëÛÞ ÒëÑàÐÝÞ ½Õâ.

  µáÛØ ÖÕ ØÝÐçÕ, âÞ ÒëÑÞà ÒâÞàÞÓÞ ×ÝÐçÕÝØï ÞßæØØ ßÞçâë Ò ßàÐÒÞÙ çÐáâØ ÞÚÝÐ ÚÞÝâàÞÛï ×Ð áßÐÜÞÜ ßÞÜÞÖÕâ ²ÐÜ ãÔÞáâÞÒÕàØâìáï, çâÞ ßØáìÜÐ ÝÕ ßÞßÐÔÐîâ Ò ÚÞà×ØÝã áÞ áßÐÜÞÜ.
  ¿àÞÒÕàìâÕ, çâÞÑë ÑëÛÐ áÝïâÐ ÞâÜÕâÚÐ á ÞßæØØ "email with clickable hyperlinks".
  ¼ÞÖÕâ áÛãçØâìáï âÐÚ, çâÞ ÝÕÚÞâÞàëÕ áÛÞÒÐ, ØáßÞÛì×ãîéØÕáï Ò ÝÐèÕÜ ßØáìÜÕ á ÝÞÒÞáâïÜØ, ÝÐåÞÔïâáï Ò "custom word list", ÒâÞàÞÙ ÞßæØØ "email containing words on my custom word list".
  ´Ûï ãÒÕàÕÝÝÞáâØ Ò ßÞÛãçÕÝØØ ÝÞÒÞáâÝëå ßØáÕÜ, ÒÕàÞïâÝÞ ÛãçèÕ ÒáÕÓÞ ÑãÔÕâ ÞâÚÛîçØâì ÞÑÕ ÞßæØØ.

  µáÛØ ã ²Ðá ÒÞ×ÝØÚÛØ ÚÐÚØÕ-ÝØÑãÔì ßàÞÑÛÕÜë ¿¾Á»µ ßàÞçâÕÝØï íâÞÙ áâÐâìØ, âÞÓÔÐ áÒïÖØâÕáì, ßÞÖÐÛãÙáâÐ, á ÐÔÜØÝØáâàÐâÞàÞÜ ÒÕÑáÐÙâÐ.

  Community
  Users: 326231
  Logged in: 11
  Последний скриншот
  Последний скриншот
  X4: Foundations
  Details ORDER NOW Details
  X Rebirth
  Details ORDER NOW Details

  [ Disclaimer / Impressum ] | [ Privacy Policy / Datenschutz ]
  Copyright © EGOSOFT 1990-2022