EnglishGermanFrenchRussianItalianSpanish
Developed by    
EGOSOFT GmbH Logo

Official EGOSOFT Facebook Page!Official EGOSOFT Twitter - Follow us!Official EGOSOFT Youtube ChannelOfficial EGOSOFT Twitch Channel
LOGINREGISTER
0
News
Games
Community
Support
X4 Wiki (English)
X4 Wiki (Deutsch)
XR Wiki (English)
XR Wiki (Deutsch)
FAQs
X Rebirth
X³: Albion Prelude
X³: Terran Conflict
X³: Reunion
X²: The Threat
X-Tension
X: BtF
Forum
Forum
Downloads
Company
Shop


Buy X-Series online

Egosoft Interactive FAQ

ÇâÞ âÐÚÞÕ DevNet Ø ÚÐÚ ÜÝÕ áâÐâì ÕÓÞ ãçÐáâÝØÚÞÜ?


Back To Menu

Author Details
By: -system-
Edited: 01/02/09 13:52


DevNet – íâÞ ²ÐèÐ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâì ßàØÝïâì ãçÐáâØÕ Ò àÐ×àÐÑÞâÚÕ áÕàØØ ØÓà. ² DevNet ßàÕÔãáÜÞâàÕÝë àÐ×ÝëÕ ãàÞÒÝØ çÛÕÝáâÒÐ, ÝÐçØÝÐï á ÞáÝÞÒÝÞÓÞ ãàÞÒÝï, ÚÞâÞàëÙ ßÞ×ÒÞÛØâ ²ÐÜ áâÐâì ãçÐáâÝØÚÞÜ íâØå äÞàãÜÞÒ. ÇâÞÑë áâÐâì ãçÐáâÝØÚÞÜ DevNet, ßàÞáâÞ ×ÐÙÔØâÕ Ò áÒÞÙ ¿àÞäØÛì ÄÞàãÜÐ Ø ×ÐßÞÛÝØâÕ ßÞÛï DevNet Ò ÚÞÝæÕ áâàÐÝØæë. ºÐÚ âÞÛìÚÞ ²ë ÞâßàÐÒØâÕ Ø×ÜÕÝÕÝØï, ã ²Ðá ßÞïÒØâìáï ÔÞáâãß Ú äÞàãÜÐÜ DevNet Ø ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝëÜ áâàÐÝØæÐÜ DevNet. ´Ûï ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝÞÙ ØÝäÞàÜÐæØØ Þ DevNet, ßÞÖÐÛãÙáâÐ, ßàÞçØâÐÙâÕ Rules, Guidelines and FAQs about DevNet (ÇâÞÑë ßàÞçØâÐâì íâÞ, ²ë ÔÞÛÖÝë Ñëâì ãçÐáâÝØÚÞÜ DevNet!).

Community
Users: 279215
Logged in: 111
Latest Screenshot
X4: Foundations
Details ORDER NOW Details
X Rebirth
Details ORDER NOW Details
X: Superbox
Details ORDER NOW Details

[ Disclaimer / Impressum ] | [ Privacy Policy / Datenschutz ]
Copyright © EGOSOFT 1990-2018