EnglishGermanFrenchRussianItalianSpanishChineseBrazilianJapaneseKorean
Developed by    
EGOSOFT GmbH Logo

Official EGOSOFT Facebook Page!Official EGOSOFT Twitter - Follow us!Official EGOSOFT Youtube ChannelOfficial EGOSOFT Twitch Channel
LOGINREGISTER
0
Новости
Игры
Сообщество
Поддержка
X4 Wiki
XR Wiki (English)
XR Wiki (Deutsch)
FAQs
X4: Foundations
X Возрождение
X³: Рассвет Альбиона
X³: Земной конфликт
X³: Воссоединение
X²: Угроза
X-Tension
X: BtF
Форум
Форум
Загрузки
О компании
Магазин


Buy X-Series online

Egosoft Interactive FAQ

ÇâÞ Þ×ÝÐçÐîâ çØáÛÐ Ø æÒÕâÐ Ò DevChat?


Back To Menu

Author Details
By: -system-
Edited: 01/02/09 13:58


ÇØáÛÐ Ò DevChat Þ×ÝÐçÐîâ ²Ðè ãàÞÒÕÝì çÛÕÝáâÒÐ Ò DevNet.
  • ÃàÞÒÕÝì 1 - ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛì äÞàãÜÐ ÑÕ× ÔÞáâãßÐ Ò DevNet
  • ÃàÞÒÕÝì 3 - ÞáÝÞÒÝÞÙ ãçÐáâÝØÚ DevNet
  • ÃàÞÒÕÝì 5 - ãçÐáâÝØÚ DevNet á ßÞÔßØáÐÝÝëÜ NDA, ÑÕâÐ - âÕáâÕà
ÆÒÕâÐ Þ×ÝÐçÐîâ ÒëáèØÕ àÐÝÓØ DevNet Ø âÐÚÖÕ ãÚÐ×ëÒÐîâ ÝÐ áÞâàãÔÝØÚÞÒ Egosoft.
  • ÁØÝØÙ - ÝÞàÜÐÛìÝëÕ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛØ (ãàÞÒÝØ 1 - 5)
  • ·ÕÛñÝëÙ - àÐ×àÐÑÞâçØÚØ - ÔÞÑàÞÒÞÛìæë / ÑÕâÐ - âÕáâÕàë / ßÕàÕÒÞÔçØÚØ
  • ·ÞÛÞâÞÙ - áÞâàãÔÝØÚØ Ø ßàÕÔáâÐÒØâÕÛØ Egosoft
¿ÞÖÐÛãÙáâÐ, ×ÐÜÕâìâÕ, çâÞ ×ÕÛñÝëÙ æÒÕâ Ò DevChat ÝÕ ãÚÐ×ëÒÐÕâ ÝÐ âÞ, çâÞ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛì ÜÞÔÕàÐâÞà äÞàãÜÐ, ÞÔÝÐÚÞ ÑÞÛìèØÝáâÒÞ ÛîÔÕÙ Ò ×ÕÛÕÝÞÜ ØÛØ ×ÞÛÞâÞÜ ÑãÔÕâ Ò áÞáâÞïÝØØ ÞâÒÕâØâì ÝÐ ²ÐèØ ÒÞßàÞáë Ò DevChat.

Community
Users: 326274
Logged in: 11
Последний скриншот
Последний скриншот
X4: Foundations
Details ORDER NOW Details
X Rebirth
Details ORDER NOW Details

[ Disclaimer / Impressum ] | [ Privacy Policy / Datenschutz ]
Copyright © EGOSOFT 1990-2022