EnglishGermanFrenchRussianItalianSpanishChineseBrazilianJapaneseKorean
Developed by    
EGOSOFT GmbH Logo

Official EGOSOFT Facebook Page!Official EGOSOFT Twitter - Follow us!Official EGOSOFT Youtube ChannelOfficial EGOSOFT Twitch Channel
LOGINREGISTER
0
Новости
Игры
Сообщество
Поддержка
X4 Wiki
XR Wiki (English)
XR Wiki (Deutsch)
FAQs
X4: Foundations
X Возрождение
X³: Рассвет Альбиона
X³: Земной конфликт
X³: Воссоединение
X²: Угроза
X-Tension
X: BtF
Форум
Форум
Загрузки
О компании
Магазин


Buy X-Series online

Egosoft Interactive FAQ

ºÐÚÞÒë ßàÐÒØÛÐ äÞàãÜÐ?


Back To Menu

Author Details
By: -system-
Edited: 01/02/09 15:46


¿ÞÖÐÛãÙáâÐ, ßàØÜØâÕ Ú áÒÕÔÕÝØî áÛÕÔãîéÕÕ: »îÑÞÙ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛì äÞàãÜÐ, ÝÐàãèÐîéØÙ ÛîÑÞÕ Ø× áÛÕÔãîéØå ßàÐÒØÛ, ÜÞÖÕâ ÛØèØâìáï ÔÞáâãßÐ ÝÐ ãáÜÞâàÕÝØÕ ÐÔÜØÝØáâàÐâÞàÐ áÐÙâÐ. ´ÛØâÕÛìÝÞÕ ×ÛÞãßÞâàÕÑÛÕÝØÕ ÜÞÖÕâ âÐÚÖÕ ßàØÒÕáâØ Ú ØÝäÞàÜØàÞÒÐÝØî ²ÐèÕÙ ßàÞÒÐÙÔÕàáÚÞÙ áÛãÖÑë. ÍâÞâ áÐÙâ àÕÓØáâàØàãÕâ IP ÔÐÝÝëÕ. EGOSOFT ÝÕ ÚÞÝâàÞÛØàãÕâ Ø ÝÕ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ áÞÔÕàÖÐÝØÕ ÒÝÕèÝØå áÐÙâÞÒ, ááëÛÚØ ÝÐ ÚÞâÞàëÕ ÜÞÓãâ Ñëâì ßÞÛãçÕÝë çÕàÕ× íâØ äÞàãÜë. ¼ë ãÔÐÛØÜ ááëÛÚØ, ÚÞâÞàëÕ ßÞáçØâÐÕÜ ÝÕ ßàØÕÜÛÕÜëÜØ.

¾ÑéØÕ ßàÐÒØÛÐ äÞàãÜÐ ÔÛï ÒáÕå ÕÓÞ ãçÐáâÝØÚÞÒ, ÒÚÛîçÐï ÜÞÔÕàÐâÞàÞÒ Ø ÐÔÜØÝØáâàÐæØî.

¿ÞÖÐÛãÙáâÐ, áÞÑÛîÔÐÙâÕ íâØ ßàÐÒØÛÐ, çâÞÑë ²ÐèÕ ßàÕÑëÒÐÝØÕ ×ÔÕáì ÑëÛÞ ßàØïâÝëÜ ÔÛï ²Ðá Ø ÔàãÓØå ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛÕÙ.
 1. ºÐâÕÓÞàØçÕáÚØ ×ÐßàÕéÐÕâáï ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÞáÚÞàÑÛÕÝØï ÛØçÝÞÓÞ åÐàÐÚâÕàÐ ßàÞâØÒ ÔàãÓØå ãçÐáâÝØÚÞÒ äÞàãÜÐ. µáÛØ ²ë ÞáÚÞàÑÛÕÝë ßÞÒÕÔÕÝØÕÜ ØÛØ áÞÞÑéÕÝØÕÜ ÔàãÓÞÓÞ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï ÔÛï àÕèÕÝØï ßàÞÑÛÕÜë ßÞßàÞÑãÙâÕ áÒï×Ðâìáï á íâØÜ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛÕÜ. ² ÑÞÛìèØÝáâÒÕ áÛãçÐÕÒ ÑëáâàÞ àÕèØâì ÝÕÔÞàÐ×ãÜÕÝØï ÜÞÖÕâ ÕÔØÝáâÒÕÝÝëÙ À¼ (Private Message). µáÛØ ²ë ÝØçÕÓÞ ÝÕ ÔÞÑØÛØáì íâØÜ, ßÞÖÐÛãÙáâÐ, ÞÑàÐâØâÕáì Ú ÜÞÔÕàÐâÞàã ×Ð ßÞÜÞéìî.
 2. ÀÐ×àÕèÕÝë ÛñÓÚØÕ àãÓÐâÕÛìáâÒÐ. ¿ÞÔàÞáâÚØ âÞÖÕ ßÞáÕéÐîâ íâÞâ äÞàãÜÞÜ. ¿ÞÖÐÛãÙáâÐ, ÔÕàÖØâÕ íâÞ Ò ãÜÕ. 'ÄØÛìâà àãÓÐâÕÛìáâÒ' Õáâì ÝÐ íâØå äÞàãÜÐå, ÝÞ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛÕÙ, ÚÞâÞàëÕ çÐáâÞ ßÞÛÐÓÐîâáï ÝÐ ÝÕÓÞ Ò áÒÞØå áÞÞÑéÕÝØïå, ÑãÔãâ ßàÕÔãßàÕÖÔÕÝë Þâ ×ÛÞãßÞâàÕÑÛÕÝØï ØÜ.
 3. ¸×ÞÑàÐÖÕÝØï, ááëÛÚØ ØÛØ ÛîÑÞÕ ÔàãÓÞÕ áÞÔÕàÖÐÝØÕ, ÚÞâÞàÞÕ ÔàãÓØÕ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛØ äÞàãÜÐ ÜÞÓãâ ßÞáçØâÐâì ÝÕßàØáâÞÙÝëÜ ØÛØ ÞáÚÞàÑØâÕÛìÝëÜ, ÝÕ ÔÞßãáÚÐîâáï. ÍâÞ ÞâÝÞáØâáï ÝÕ âÞÛìÚÞ Ú ßÞÛÞÒÞÙ ÔØáÚàØÜØÝÐæØØ, àÐáØ×Üã, ßÞÔáâàÕÚÐâÕÛìáâÒã Ú ÝÐáØÛØî Ø íÚáâàÕÜØ×Üã, àÕÛØÓØÞ×ÝëÜ Ø ßÞÛØâØçÕáÚØÜ ÜØàÞÒÞ××àÕÝØïÜ. ¿ÞÛì×ÞÒÐâÕÛØ, ÝÐàãèÐîéØÕ íâÞ ßàÐÒØÛÞ, ÑãÔãâ áâàÞÓÞ ÝÐÚÐ×ëÒÐâìáï.
 4. ½Õ ÔÞßãáÚÐÕâáï ÛîÑÐï äÞàÜÐ ÚÞÜÜÕàçÕáÚÞÙ àÕÚÛÐÜë (ÚàÞÜÕ ÝÐèÕÙ, ÕáâÕáâÒÕÝÝÞ).
 5. »îÑÞÕ ÞÑáãÖÔÕÝØÕ ØÛØ ááëÛÚØ ÝÐ "Warez", ÝÕ×ÐÚÞÝÝÞÕ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÕ ÞÑÕáßÕçÕÝØÕ ØÛØ áÐÙâë á áÞÔÕàÖÐÝØÕÜ, ÚÞâÞàÞÕ ÝÕ×ÐÚÞÝÝÞ Ò áâàÐÝÐå àÐáßÞÛÞÖÕÝØï áÐÙâÐ Ø ßØáÐÒèÕÓÞ áÞÞÑéÕÝØÕ - ÝÕ ÔÞßãáÚÐîâáï. ÍâÞ ÝÕ ÞÓàÐÝØçØÒÐÕâáï ØÓàÐÜØ áÕàØØ X.
 6. ÁßÐÜ ÝÕ ÔÞßãáÚÐÕâáï. ¿ÞÖÐÛãÙáâÐ, ÓÐàÐÝâØàãÙâÕ âÐÚÖÕ, çâÞ ßàØ áÞ×ÔÐÝØØ ²ÐÜØ ÝÞÒÞÙ âÕÜë, Õñ ×ÐÓÞÛÞÒÞÚ ãÜÕáâÕÝ Ø ÝÕ áÛãÖØâ âÞÛìÚÞ ßàØÒÛÕçÕÝØÕÜ ÒÝØÜÐÝØï (â.Õ. âØßÐ ¿¾¼¾³¸Âµ!!!!!).
 7. ¿ÞÔßØáØ ÔÞÛÖÝë ØÜÕâì ÞÑéØÙ àÐ×ÜÕà ÝÕ ÑÞÛÕÕ 600 ßØÚáÕÛÕÙ (âÞçÕÚ) Ò èØàØÝã Ø 150 ßØÚáÕÛÕÙ Ò ÒëáÞâã, ÒÚÛîçÐï ÒáÕ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï Ø âÕÚáâ. ÍâÞ Þ×ÝÐçÐÕâ, çâÞ ²ë ÜÞÖÕâÕ ØÜÕâì ÜÐÚáØÜãÜ ÔÞ 8 áâàÞÚ âÕÚáâÐ, ÛØÑÞ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÕ ÒëáÞâÞÙ ÔÞ 150 ßØÚáÕÛÕÙ. °ÒÐâÐàë ÞÓàÐÝØçÕÝë àÐ×ÜÕàÞÜ 80 x 80 ßØÚáÕÛÕÙ. ¾ÑéØÙ ÞÑêñÜ ÔÛï ßÞÔßØáØ Ø ÐÒÐâÐàë ÝÕ ÔÞÛÖÕÝ ßàÕÒëèÐâì 50 ºÑ.
 8. ¸×ÞÑàÐÖÕÝØï Ò áÞÞÑéÕÝØïå ÝÕ ÔÞÛÖÝë ßàÕÒëèÐâì 640 x 480 ßØÚáÕÛÕÙ Ø 100 ºÑ Ò àÐ×ÜÕàÕ.
 9. ¾ÑáãÖÔÕÝØÕ ÛîÑÞÓÞ ÔÕÙáâÒØï, ßàÕÔßàØÝïâÞÓÞ áÐÙâÞÜ ÞâÝÞáØâÕÛìÝÞ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï (â.Õ. ÑÐÝ ØÛØ ßàÕÔãßàÕÖÔÕÝØÕ) ÝÕ àÐ×àÕèÐÕâáï. ÍâÞ ÞâÝÞáØâáï Ø Ú ÞÑáãÖÔÕÝØî ×ÐÚàëâëå âÕÜ (âÞßØÚÞÒ).
 10. à ÝÐá Õáâì ßàÕÒÞáåÞÔÝëÙ FAQ. ²ë ÜÞÖÕâÕ ÒÞáßÞÛì×ÞÒÐâìáï ßÞØáÚÞÜ ßÞ ááëÛÚÐÜ ØÛØ áÔÕÛÐâì ÔÕâÐÛìÝëÙ ßÞØáÚ. '±ÐÜßØÝÓ' (ÞâÒÕâ Ò ÔÐÒÝÞ ÝÕ ÞÑáãÖÔÐÕÜãî âÕÜã) Ò áâÐàëÕ Ø ßàÞáàÞçÕÝÝëÕ âÕÜë ÝÕÖÕÛÐâÕÛÕÝ.
 11. ÁáëÛÚØ ÝÐ ÒÕÑáÐÙâë 3-ÕÙ áâÞàÞÝë, áÞÔÕàÖÐéØÕ ÜÐâÕàØÐÛ ØÛØ áÞÞÑéÕÝØÕ ×ÐÑÐÝÕÝÞÓÞ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï - ÝÕ àÐ×àÕèÐîâáï, Ø ÜÞÓãâ Ñëâì ãÔÐÛÕÝë ÝÐ ãáÜÞâàÕÝØÕ ÐÔÜØÝØáâàÐâÞàÐ áÐÙâÐ ØÛØ ÜÞÔÕàÐâÞàÐ. ²ÛÐÔÕÛìæë áÐÙâÞÒ 3-ÕÙ áâÞàÞÝë ÔÞÛÖÝë ßÞÝØÜÐâì, çâÞ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛì ÜÞÖÕâ ÒÞáßÞÛì×ÞÒÐâìáï Øå áÐÙâÞÜ Ø ßàÕÔßàØÝïâì Ò×ÐØÜÝëÕ ÔÕÙáâÒØï ßÞ âàÕÑÞÒÐÝØî ØÛØ ×ÐßàÞáã.
ÁÞÓÛÐèÕÝØÕ á ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛÕÜ äÞàãÜÐ.

¿ÞÚÐ ÐÔÜØÝØáâàÐâÞàë Ø ÜÞÔÕàÐâÞàë íâÞÓÞ äÞàãÜÐ ßÞßëâÐîâáï ãÔÐÛØâì ØÛØ ÞâàÕÔÐÚâØàÞÒÐâì ÛîÑÞÙ ÝÕÖÕÛÐâÕÛìÝëÙ ÜÐâÕàØÐÛ ÝÐáâÞÛìÚÞ ÑëáâàÞ ÝÐáÚÞÛìÚÞ ÒÞ×ÜÞÖÝÞ, âÐÚ ÚÐÚ ÝÕÒÞ×ÜÞÖÝÞ ßàÞáÜÞâàÕâì ÚÐÖÔÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ. ¿ÞíâÞÜã ²ë ßàØ×ÝÐÕâÕ, çâÞ ÒáÕ áÞÞÑéÕÝØï ÝÐ íâØå äÞàãÜÐå ÒëàÐÖÐîâ Ò×ÓÛïÔë Ø ÜÝÕÝØï ÐÒâÞàÐ, Ð ÝÕ ÐÔÜØÝØáâàÐâÞàÞÒ, ÜÞÔÕàÐâÞàÞÒ ØÛØ ÒÕÑ-ÜÐáâÕàÐ (ÕáÛØ ÞÝØ ÝÕÑëÛØ ÞâßàÐÒÛÕÝë íâØÜØ ÛîÔìÜØ) Ø, áÛÕÔÞÒÐâÕÛìÝÞ, ÝÕ ÑãÔãâ áçØâÐâìáï ×Ð ÝØå ÞâÒÕâáâÒÕÝÝëÜØ.

²ë áÞÓÛÐáÝë, ÝÕ àÐ×ÜÕéÐâì ÛîÑÞÙ ÞáÚÞàÑØâÕÛìÝëÙ, ÝÕßàØáâÞÙÝëÙ, ÒãÛìÓÐàÝëÙ, ÚÛÕÒÕâÝØçÕáÚØÙ, ÝÕÝÐÒØáâÝëÙ, ãÓàÞÖÐîéØÙ, áÕÚáãÐÛìÝÞ-ÞàØÕÝâØàÞÒÐÝÝëÙ ØÛØ ÛîÑÞÙ ÔàãÓÞÙ ÜÐâÕàØÐÛ, ÚÞâÞàëÙ ÜÞÖÕâ ÝÐàãèØâì ÛîÑëÕ ßàØÕÜÛÕÜëÕ ×ÐÚÞÝë. ½ÕáÞÑÛîÔÕÝØÕ íâÞÓÞ ²ÐÜØ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú ÝÕÜÕÔÛÕÝÝÞÜã Ø ÑÕááàÞçÝÞÜã ÑÐÝã (Ø ØÝäÞàÜØàÞÒÐÝØî ²ÐèÕÙ ßàÞÒÐÙÔÕàáÚÞÙ áÛãÖÑë). IP ÐÔàÕá ÒáÕå áÞÞÑéÕÝØÙ ×ÐßØáëÒÐÕâáï, çâÞÑë ßÞÜÞçì Ò ßàØÒÕÔÕÝØØ Ò ØáßÞÛÝÕÝØÕ íâØå ãáÛÞÒØÙ. ²ë áÞÓÛÐáÝë, çâÞ ÒÕÑ-ÜÐáâÕà, ÐÔÜØÝØáâàÐâÞà Ø ÜÞÔÕàÐâÞà íâÞÓÞ äÞàãÜÐ ØÜÕîâ ßàÐÒÞ ãÔÐÛïâì, àÕÔÐÚâØàÞÒÐâì, ßÕàÕÜÕéÐâì ØÛØ ×ÐÚàëÒÐâì ÛîÑãî âÕÜã Ò ÛîÑÞÕ ÒàÕÜï, ÕáÛØ ÞÝØ áçØâÐîâ íâÞ æÕÛÕáÞÞÑàÐ×ÝëÜ.

Egosoft ÞáâÐÒÛïÕâ ×Ð áÞÑÞÙ ßàÐÒÞ ×ÐÑÛÞÚØàÞÒÐâì ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï Ò ÛîÑÞÕ ÒàÕÜï, ÑÕ× ÞßÞÒÕéÕÝØï, Þâ ÔÞáâãßÐ Ú ÚÐÚÞÙ-ÛØÑÞ ÞÔÝÞÙ ØÛØ ÚÞ ÒáÕÜ ×ÞÝÐÜ áÐÙâÐ Egosoft ÞáÞÑÕÝÝÞ ßàØ áßÐÜÜØÝÓÕ, äÛãÔÕ, ØÛØ ×ÛÞãßÞâàÕÑÛÕÝØØ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝÝëÜ ÚÞÜÜãÝØÚÐæØÞÝÝëÜ ØÝáâàãÜÕÝâÐàØÕÜ.

ºÐÚ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛì ²ë áÞÓÛÐáÝë ÝÐ ÛîÑãî ØÝäÞàÜÐæØî, ÚÞâÞàÐï ÑëÛÐ ÒÒÕÔÕÝÐ ²ÐÜØ Ø áÞåàÐÝÕÝÐ Ò ÑÐ×Õ ÔÐÝÝëå. ² âÞ ÒàÕÜï ÚÐÚ íâÐ ØÝäÞàÜÐæØï ÝÕ ÑãÔÕâ àÐáÚàëâÐ âàÕâìØÜ ÛØæÐÜ ÑÕ× ÒÐèÕÓÞ áÞÓÛÐáØï, ÒÕÑ-ÜÐáâÕà, ÐÔÜØÝØáâàÐâÞà Ø ÜÞÔÕàÐâÞàë ÝÕ ÝÕáãâ ÞâÒÕâáâÒÕÝÝÞáâì ×Ð ÛîÑëÕ ßÞßëâÚØ Ò×ÛÞÜÐ, ÚÞâÞàëÕ ÜÞÓãâ ßàØÒÕáâØ Ú ÚÞÜßàÞÜÕâÐæØØ ÔÐÝÝëå.

ÁØáâÕÜÐ íâÞÓÞ äÞàãÜÐ ØáßÞÛì×ãÕâ cookies, çâÞÑë ×ÐßÞÜØÝÐâì ØÝäÞàÜÐæØî ÝÐ ²ÐèÕÜ ÛÞÚÐÛìÝÞÜ ÚÞÜßìîâÕàÕ. ÍâØ cookies ÝÕ áÞÔÕàÖÐâ ÒëèÕãßÞÜïÝãâÞÙ ØÝäÞàÜÐæØØ, ÞÝØ áÛãÖÐâ âÞÛìÚÞ ÔÛï âÞÓÞ, çâÞÑë ãÛãçèØâì ²ÐèÕ ãÔÞÒÞÛìáâÒØÕ Þâ ßàÞáÜÞâàÐ. °ÔàÕá íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ØáßÞÛì×ãÕâáï âÞÛìÚÞ ÔÛï ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØï ²ÐèÕÙ àÕÓØáâàÐæØØ Ø ßÐàÞÛï (Ø ÔÛï ÞâßàÐÒÚØ ÝÞÒëå ßÐàÞÛÕÙ, ÕáÛØ ²ë ×ÐÑëÛØ áÒÞÙ âÕÚãéØÙ).

¿ÞÛì×ãïáì íâØÜØ äÞàãÜÐÜØ, ²ë áÞÓÛÐáÝë á ÞÑï×ÐâÕÛìÝëÜ ÒëßÞÛÝÕÝØÕÜ íâØå ãáÛÞÒØÙ.

ÀÕÓØáâàÐæØï ØÓàë.

¼ÞÔÕàÐâÞà Ø ÐÔÜØÝØáâàÐæØï áÐÙâÐ Ò ßàÐÒÕ ×ÐßàÞáØâì ã ²Ðá àÕÓØáâàÐæØî ²ÐèÕÙ ØÓàë ÝÐ äÞàãÜÕ. ÍâÞ ÝÕ ÑãÔÕâ ÞâÞÑàÐÖÐâì ÛØçÝãî ØÝäÞàÜÐæØî, Ø âÐÚÖÕ á ÞâÚÐ×ÞÜ ßÞ âàÕÑÞÒÐÝØî áÔÕÛÐâì íâÞ ÑÕ× ÛîÑÞÓÞ àÐ×ãÜÝÞÓÞ ÞÑêïáÝÕÝØï, ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú áÕàìñ×ÝëÜ ßÞáÛÕÔáâÒØïÜ.

²ÞßàÞáë ØÛØ ÖÐÛÞÑë.

´Ûï ÒÞßàÞáÐ ØÛØ ÖÐÛÞÑë Þ äÞàãÜÕ, ²ÐèÕÙ ãçÕâÝÞÙ ×ÐßØáØ ÝÐ äÞàãÜÕ, ØÛØ ÔàãÓÞÓÞ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï, ßÞÖÐÛãÙáâÐ, áÒïÖØâÕáì á ÒÐèØÜ ÜÞÔÕàÐâÞàÞÜ.

´Ûï ÒÞßàÞáÐ Þ àÕÓØáâàÐæØØ ²ÐèÕÙ ØÓàë ØÛØ Þ ÖÐÛÞÑÕ ÝÐ ÜÞÔÕàÐâÞàÐ, ßÞÖÐÛãÙáâÐ, áÒïÖØâÕáì á ÐÔÜØÝØáâàÐæØÕÙ áÐÙâÐ.

¼ë àÕ×ÕàÒØàãÕÜ ßàÐÒÞ ÔÞßÞÛÝïâì ØÛØ ÞÑÝÞÒÛïâì íâØ ßàÐÒØÛÐ Ò ÛîÑÞÕ ÒàÕÜï ÑÕ× ßàÕÔãßàÕÖÔÕÝØï. ¾ÔÝÐÚÞ ÞÑëçÝÞ ÑãÔÕâ áÔÕÛÐÝÞ ãÒÕÔÞÜÛÕÝØÕ Þ âÐÚÞÜ Ø×ÜÕÝÕÝØØ.

Community
Users: 319962
Logged in: 12
Последний скриншот
Последний скриншот
X4: Foundations
Details ORDER NOW Details
X Rebirth
Details ORDER NOW Details
MERCHANDISE
Merchandise

[ Disclaimer / Impressum ] | [ Privacy Policy / Datenschutz ]
Copyright © EGOSOFT 1990-2021