EnglishGermanFrenchRussianItalianSpanishChineseBrazilianJapaneseKorean
Developed by    
EGOSOFT GmbH Logo

Official EGOSOFT Facebook Page!Official EGOSOFT Twitter - Follow us!Official EGOSOFT Youtube ChannelOfficial EGOSOFT Twitch Channel
LOGINREGISTER
0
Новости
Игры
Сообщество
Поддержка
X4 Wiki
XR Wiki (English)
XR Wiki (Deutsch)
FAQs
X4: Foundations
X Возрождение
X³: Рассвет Альбиона
X³: Земной конфликт
X³: Воссоединение
X²: Угроза
X-Tension
X: BtF
Форум
Форум
Загрузки
О компании
Магазин


Buy X-Series online

Egosoft Interactive FAQ

ºÐÚ áÔÕÛÐâì âÐÚ, çâÞÑë ÜÞÕ ØÜï ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï ÝÕ ßÞïÒÛïÛÞáì Ò áßØáÚÐå "ºâÞ áÕÙçÐá ÝÐ äÞàãÜÕ"?


Back To Menu

Author Details
By: -system-
Edited: 01/02/09 21:55


² áÒÞñÜ ßàÞäØÛÕ ²ë ÝÐÙÔÕâÕ ÞßæØî "ÁÚàëÒÐâì ÒÐèÕ ßàÕÑëÒÐÝØÕ ÝÐ äÞàãÜÕ". µáÛØ ÒÚÛîçØâì Õñ, âÞ ²Ðá áÜÞÓãâ ãÒØÔÕâì âÞÛìÚÞ ÐÔÜØÝØáâàÐâÞàë äÞàãÜÐ ØÛØ ²ë áÐÜØ. ² ßÞáÕâØâÕÛïå äÞàãÜÐ ²ë ÑãÔÕâÕ ßÞÔáçØâÐÝë ÚÐÚ áÚàëâëÙ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛì.

Community
Users: 319962
Logged in: 14
Последний скриншот
Последний скриншот
X4: Foundations
Details ORDER NOW Details
X Rebirth
Details ORDER NOW Details
MERCHANDISE
Merchandise

[ Disclaimer / Impressum ] | [ Privacy Policy / Datenschutz ]
Copyright © EGOSOFT 1990-2021