EnglishGermanFrenchRussianItalianSpanishChineseBrazilianJapaneseKorean
Developed by    
EGOSOFT GmbH Logo

Official EGOSOFT Facebook Page!Official EGOSOFT Twitter - Follow us!Official EGOSOFT Youtube ChannelOfficial EGOSOFT Twitch Channel
LOGINREGISTER
0
Новости
Игры
Сообщество
Поддержка
X4 Wiki
XR Wiki (English)
XR Wiki (Deutsch)
FAQs
X4: Foundations
X Возрождение
X³: Рассвет Альбиона
X³: Земной конфликт
X³: Воссоединение
X²: Угроза
X-Tension
X: BtF
Форум
Форум
Загрузки
О компании
Магазин


Buy X-Series online

Egosoft Interactive FAQ

¿ÞçÕÜã ï ÝÕ ÜÞÓã ÒÞÙâØ?


Back To Menu

Author Details
By: -system-
Edited: 01/02/09 22:00


²ë áÞ×ÔÐÛØ ÐÚÚÐãÝâ?

ÁÕàìñ×ÝÞ, çâÞÑë ÒÞÙâØ, ²ë ÔÞÛÖÝë áÞ×ÔÐâì ÐÚÚÐãÝâ. ²ë ÑëÛØ ×ÐÑÐÝÕÝë ÝÐ äÞàãÜÕ? (ÑãÔÕâ ßÞÚÐ×ÐÝÞ áÞÞÑéÕÝØÕ, ÕáÛØ íâÞ âÐÚ). µáÛØ ²ë ×ÐÑÐÝÕÝë, âÞ áÒïÖØâÕáì á ÒÕÑ-ÜÐáâÕàÞÜ ØÛØ ÐÔÜØÝØáâàÐâÞàÞÜ äÞàãÜÐ, çâÞÑë ã×ÝÐâì ßàØçØÝã.

µáÛØ ã ²Ðá Õáâì ÐÚÚÐãÝâ Ø ÞÝ ÝÕ ×ÐÑÐÝÕÝ, Ø ²ë Òáñ ÕéÕ ÝÕ ÜÞÖÕâÕ ÒÞÙâØ, âÞÓÔÐ ßàÞÒÕàìâÕ Ø ßÕàÕßàÞÒÕàìâÕ áÒÞñ ØÜï ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï Ø ßÐàÞÛì. ¾ÑëçÝÞ íâÞ ïÒÛïÕâáï ßàÞÑÛÕÜÞÙ. ² ßàÞâØÒÝÞÜ áÛãçÐÕ áÒïÖØâÕáì á ÐÔÜØÝØáâàÐâÞàÞÜ äÞàãÜÐ, ã ÝØå ÜÞÖÕâ Ñëâì ÝÕßàÐÒØÛìÝÞ ÝÐáâàÞÕÝÐ ÚÞÝäØÓãàÐæØï äÞàãÜÐ.

Community
Users: 319962
Logged in: 15
Последний скриншот
Последний скриншот
X4: Foundations
Details ORDER NOW Details
X Rebirth
Details ORDER NOW Details
MERCHANDISE
Merchandise

[ Disclaimer / Impressum ] | [ Privacy Policy / Datenschutz ]
Copyright © EGOSOFT 1990-2021