EnglishGermanFrenchRussianItalianSpanishChineseBrazilianJapaneseKorean
Developed by    
EGOSOFT GmbH Logo

Official EGOSOFT Facebook Page!Official EGOSOFT Twitter - Follow us!Official EGOSOFT Youtube ChannelOfficial EGOSOFT Twitch Channel
LOGINREGISTER
0
Новости
Игры
Сообщество
Поддержка
X4 Wiki
XR Wiki (English)
XR Wiki (Deutsch)
FAQs
X4: Foundations
X Возрождение
X³: Рассвет Альбиона
X³: Земной конфликт
X³: Воссоединение
X²: Угроза
X-Tension
X: BtF
Форум
Форум
Загрузки
О компании
Магазин


Buy X-Series online

Egosoft Interactive FAQ

´Ûï çÕÓÞ ÒÞÞÑéÕ ÝãÖÝÞ áÞ×ÔÐÝØÕ ÐÚÚÐãÝâÐ?


Back To Menu

Author Details
By: -system-
Edited: 01/02/09 22:02


ÇâÞÑë àÐ×ÜÕéÐâì áÒÞØ áÞÞÑéÕÝØï ÝÐ áÐÙâÕ Egosoft, ²ë ÔÞÛÖÝë áÞ×ÔÐâì ÐÚÚÐãÝâ. ÁÞ×ÔÐÝØÕ ÐÚÚÐãÝâÐ ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâ ÔÞáâãß Ú ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝëÜ äãÝÚæØïÜ, âÐÚØÜ ÚÐÚ ÐÒÐâÐàë, ÛØçÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï, çÛÕÝáâÒÞ Ò ÓàãßßÐå Ø â.Ô., ÚÞâÞàëÕ ÝÕ ÔÞáâãßÝë ÔÛï ÝÕ×ÐàÕÓØáâàØàÞÒÐÝÝëå ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛÕÙ.

´Ûï áÞ×ÔÐÝØï ÐÚÚÐãÝâÐ âàÕÑãÕâáï ÝÕáÚÞÛìÚÞ ÜØÝãâ Ø ÔÕÙáâÒØâÕÛìÝëÙ ÐÔàÕá íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë.

Community
Users: 319962
Logged in: 14
Последний скриншот
Последний скриншот
X4: Foundations
Details ORDER NOW Details
X Rebirth
Details ORDER NOW Details
MERCHANDISE
Merchandise

[ Disclaimer / Impressum ] | [ Privacy Policy / Datenschutz ]
Copyright © EGOSOFT 1990-2021