EnglishGermanFrenchRussianItalianSpanishChineseBrazilianJapaneseKorean
Developed by    
EGOSOFT GmbH Logo

Official EGOSOFT Facebook Page!Official EGOSOFT Twitter - Follow us!Official EGOSOFT Youtube ChannelOfficial EGOSOFT Twitch Channel
LOGINREGISTER
0
Новости
Игры
Сообщество
Поддержка
X4 Wiki
XR Wiki (English)
XR Wiki (Deutsch)
FAQs
X4: Foundations
X Возрождение
X³: Рассвет Альбиона
X³: Земной конфликт
X³: Воссоединение
X²: Угроза
X-Tension
X: BtF
Форум
Форум
Загрузки
О компании
Магазин


Buy X-Series online

Egosoft Interactive FAQ

ºÐÚ ßÞÛì×ÞÒÐâìáï extra ßÞØáÚÞÜ?


Back To Menu

Author Details
By: V2200
Edited: 09/03/09 15:47


½ÕÚÞâÞàëÕ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛØ, ØáßÞÛì×ãï íÚáâàÐ ßÞØáÚ, ÞÑÝÐàãÖØÒÐîâ ÝÕ âÞ, çâÞ ÞÝØ ØáÚÐÛØ, ÞáÞÑÕÝÝÞ ÚÞÓÔÐ ÝãÖÝÞ ÝÐÙâØ ÞßàÕÔÕÛñÝÝëÙ âÞßØÚ ØÛØ âÕÜã.
¿ÞíâÞÜã Üë àÕèØÛØ áÞ×ÔÐâì ÑÞÛÕÕ ßÞÛÝÞÕ àãÚÞÒÞÔáâÒÞ Þ âÞÜ, ÚÐÚ íääÕÚâØÒÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì äãÝÚæØØ íÚáâàÐ ßÞØáÚÐ.

½ÐÙâØ íâØ äãÝÚæØØ ÜÞÖÝÞ ÚÛØÚÝãÒ ßÞ ááëÛÚÕ Extra ¿ÞØáÚ Ò Control Panel á ßàÐÒÞÙ áâÞàÞÝë áâàÐÝØæë. ¿ÕàÕÙÔï ßÞ ááëÛÚÕ ÝÐ áâàÐÝØæã íÚáâàÐ ßÞØáÚÐ Òë ãÒØÔØâÕ, çâÞ ÞÝÐ ßÞÔÕÛÕÝÐ ÝÐ ÔÒÕ ÞÑÛÐáâØ, ·ÐßàÞá Ø ¿ÐàÐÜÕâàë ×ÐßàÞáÐ.

´Ûï ßÞØáÚÐ ØáßÞÛì×ãîâáï ßÞÛï ÝÐåÞÔïéØÕáï Ò ÞÑÛÐáâØ ×ÐßàÞáÐ.
² ßÞÛÕ ºÛîçÕÒëÕ áÛÞÒÐ ßØèãâáï áÛÞÒÐ ÔÛï ßÞØáÚÐ. ÁÛÞÒÐ ÔÛï ßÞØáÚÐ ÔÞÛÖÝë áÞáâÞïâì Ø× çÕâëàÕå Ø ÑÞÛÕÕ ÑãÚÒ, áÛÞÒÐ á ÜÕÝìèØÜ ÚÞÛØçÕáâÒÞÜ ÑãÚÒ ÑãÔãâ ßàÞØÓÝÞàØàÞÒÐÝë. µáÛØ Òë ØáßÞÛì×ãÕâÕ ÑÞÛÕÕ ÞÔÝÞÓÞ áÛÞÒÐ ÔÛï ×ÐßàÞáÐ, âÞ ÒëÑàÐÒ ÞßæØî ¸áÚÐâì ÒáÕ áÛÞÒÐ ÜÞÖÝÞ ãÒÕÛØçØâì èÐÝáë ßÞÛãçØâì ßàØÕÜÛÕÜëÙ àÕ×ãÛìâÐâ ßÞØáÚÐ, åÞâï, ÕáÛØ ØáßÞÛì×ãÕâáï áÛØèÚÞÜ ÜÝÞÓÞ áÛÞÒ, ÜÞÖÝÞ ÝÕ ßÞÛãçØâì àÕ×ãÛìâÐâÞÒ ÒÞÞÑéÕ. ¸áßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÔÞ âàÕå áÛÞÒ Ò ×ÐßàÞáÕ ÔÞÛÖÝÞ ÞÑÕáßÕçØâì ÛãçèØÙ ÑÐÛÐÝá ÜÕÖÔã âÞçÝÞáâìî Ø ÚÞÛØçÕáâÒÞÜ àÕ×ãÛìâÐâÞÒ. µáÛØ ÖÕ Òë ÒÒÞÔØâÕ âÞÛìÚÞ ÞÔÝÞ áÛÞÒÞ ÔÛï ×ÐßàÞáÐ, âÞ íâÞ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú áÛØèÚÞÜ ÑÞÛìèÞÜã ÚÞÛØçÕáâÒã àÕ×ãÛìâÐâÞÒ ßÞØáÚÐ, ÚÞâÞàëÕ ÑãÔãâ ÑÕáßÞÛÕ×Ýë, âÐÚ ÚÐÚ ÝÕÚÞâÞàëÕ áÛÞÒÐ ÜÞÓãâ ßàØáãâáâÒÞÒÐâì Ò âÞßØÚÐå ØÛØ âÕÜÐå, ÚÞâÞàëÕ ÝÕ ØÜÕîâ ÝØÚÐÚÞÓÞ ÞâÝÞèÕÝØï Ú âÞÜã, çâÞ Òë ØéÕâÕ.

½ÐßàØÜÕà: ²ë ØéÕâÕ âÕÜë, áÒï×ÐÝÝëÕ á ÒÞÞàãÖÕÝØÕÜ ÏÚØ ÁãáÐÝÞÞ, âÕÜ áÐÜëÜ ÝÐßØáÐÒ ÏÚØ ÁãáÐÝÞÞ Ò ÒÕàåÝÕÜ ßÞÛÕ ÞÑÛÐáâØ ×ÐßàÞáÐ. ² ßÞÛãçÕÝÝëå àÕ×ãÛìâÐâÐå ßÞØáÚÐ ÜÞÖÕâ áÞÔÕàÖÐâìáï ØÝäÞàÜÐæØï, ÚÐáÐîéÐïáï ×ÐåÒÐâÐ ÏÚØ ÁãáÐÝÞÞ, ØÛØ ÚÐÚÐï-ÛØÑÞ ÔàãÓÐï, ÝÕ ïÒÛïîéÐïáï ÞÑêÕÚâÞÜ ÒÐèÕÓÞ ßÞØáÚÐ.

ÇâÞ Ñë Ø×ÑÕÖÐâì íâÞÓÞ, ÝãÖÝÞ áäÞàÜãÛØàÞÒÐâì áÒÞÙ ×ÐßàÞá ÝÕÜÝÞÓÞ âÞçÝÕÕ. ¸áßÞÛì×ãÙâÕ ÝÕ âÞÛìÚÞ áÛÞÒÐ ÏÚØ ÁãáÐÝÞÞ, ÝÞ Ø ÔÞÑÐÒìâÕ âÐÚÖÕ áÛÞÒÞ ÒÞÞàãÖÕÝØÕ. ÂÕßÕàì ßÞØáÚ ÔÞÛÖÕÝ ÒëÔÐâì ÑÞÛÕÕ âÞçÝëÕ àÕ×ãÛìâÐâë.

µáÛØ Òë ×ÝÐÕâÕ, ÚâÞ ÑëÛ ÐÒâÞàÞÜ áÞÞÑéÕÝØï ÚÐáÐîéÕÕáï ÒÐèÕÓÞ ×ÐßàÞáÐ, âÞ ÜÞÖÝÞ ÝÐßØáÐâì ØÜï ÐÒâÞàÐ Ò ßÞÛÕ ¿ÞØáÚ ßÞ ÐÒâÞàã.

²ë ÜÞÖÕâÕ ØáÚÛîçÐâì áÛÞÒÐ Ø× àÕ×ãÛìâÐâÞÒ ßÞØáÚÐ, ØáßÞÛì×ãï NOT ÜÕÖÔã áÛÞÒÐÜØ ÔÛï ×ÐßàÞáÐ, ÝÐßàØÜÕà, ÏÚØ AND ÁãáÐÝÞÞ AND ÒÞÞàãÖÕÝØÕ NOT ×ÐåÒÐâ. ÁÛÞÒÞ AND ÞÑïÖÕâ ßÞØáÚ ßÞÚÐ×Ðâì âÞÛìÚÞ âÞâ àÕ×ãÛìâÐâ, ÓÔÕ ÑãÔãâ ÝÐÙÔÕÝë áÛÞÒÐ ÏÚØ ÁãáÐÝÞÞ Ø ÒÞÞàãÖÕÝØÕ. ÁÛÞÒÞ NOT ÞÑïÖÕâ ßÞØáÚ ÝÕ ßÞÚÐ×ëÒÐâì àÕ×ãÛìâÐâë, ÓÔÕ ÑãÔÕâ ßàØáãâáâÒÞÒÐâì áÛÞÒÞ ×ÐåÒÐâ. ÂÐÚØÜ ÞÑàÐ×ÞÜ ÜÞÖÝÞ ØáÚÛîçØâì ÝÕ ØÝâÕàÕáãîéãî ÒÐá ØÝäÞàÜÐæØî Ø× àÕ×ãÛìâÐâÞÒ ßÞØáÚÐ.

ÂÕßÕàì ßÕàÕÙÔÕÜ ÚÞ ÒâÞàÞÙ ÞÑÛÐáâØ áâàÐÝØæë íÚáâàÐ ßÞØáÚÐ, ¿ÐàÐÜÕâàÐÜ ×ÐßàÞáÐ.

ÇâÞÑë ØáÚÛîçØâì ßÞÛãçÕÝØÕ àÕ×ãÛìâÐâÞÒ Ø× ÝÕ ØÝâÕàÕáãîéØå äÞàãÜÞÒ Ø ßÕàÕçØáÛÕÝØî âÕÜ ÝÕ ØÜÕîéØå ÞâÝÞèÕÝØï Ú ÞÑêÕÚâã ßÞØáÚÐ, Òë ÜÞÖÕâÕ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÝØáßÐÔÐîéÕÕ ÜÕÝî Ò ÛÕÒÞÙ çÐáâØ ¿ÐàÐÜÕâàÞÒ ×ÐßàÞáÐ, Ò ßÞÛÕ ßÞÔ ÝÐ×ÒÐÝØÕÜ ÄÞàãÜ. ²ëÑÕàØâÕ äÞàãÜ, Ò ÚÞâÞàÞÜ ÔÞÛÖÕÝ Ñëâì ÞáãéÕáâÒÛñÝ ßÞØáÚ.

µáÛØ Òë ÝÕ ãÒÕàÕÝë, Ò ÚÐÚÞÜ ÚÞÝÚàÕâÝÞ äÞàãÜÕ àÐáßÞÛÞÖÕÝÐ ØÝâÕàÕáãîéÐï ÒÐá ØÝäÞàÜÐæØï, âÞ ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì âÞÛìÚÞ äØÛìâà ºÐâÕÓÞàØï. ²ëÑÞà Ò íâÞÜ ßÞÛÕ English forum, ÞÓàÐÝØçØâ ßÞØáÚ íâØÜØ äÞàãÜÐÜØ, ØÓÝÞàØàãï ÞáâÐÛìÝëÕ.

¸ÝÞÓÔÐ àÐ×ÔàÐÖÐÕâ, ÚÞÓÔÐ ÒÐè ×ÐßàÞá ÒëÔÐñâ àÕ×ãÛìâÐâë á âÞßØÚÐÜØ ÝÐ 100 Ø ÑÞÛÕÕ áâàÐÝØæ, ÚÞâÞàëÕ ÞâÝØÜãâ ÜÝÞÓÞ ÒàÕÜÕÝØ ÝÐ ßÞØáÚ ØÝâÕàÕáãîéÕÙ ÒÐá ØÝäÞàÜÐæØØ. ¿ÞíâÞÜã ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÞßæØî ¿ÞÚÐ×ëÒÐâì àÕ×ãÛìâÐâë ÚÐÚ, ÒëÑàÐÒ áßÞáÞÑ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï àÕ×ãÛìâÐâÞÒ ßÞØáÚÐ âÕÜÐÜØ ØÛØ ÞÔØÝÞçÝëÜØ áÞÞÑéÕÝØïÜØ. ¸áßÞÛì×ÞÒÐâì ÞâÞÑàÐÖÕÝØÕ àÕ×ãÛìâÐâÞÒ áÞÞÑéÕÝØïÜØ ÞçÕÝì ßÞÛÕ×ÝÞ, âÐÚ ÚÐÚ Òë ßÞÛãçÐÕâÕ ßàïÜÞÙ ÔÞáâãß Ú ØáÚÞÜÞÙ ØÝäÞàÜÐæØØ, Ø ÝÕ ÔÞÛÖÝë âàÐâØâì Òßãáâãî ÒàÕÜï ÔÛï Õñ ßÞØáÚÐ Ò ÑÕáÚàÐÙÝØå âÞßØÚÐå.

Á ßàÐÒÞÙ áâÞàÞÝë ÞÑÛÐáâØ ¿ÐàÐÜÕâàÞÒ ×ÐßàÞáÐ ÜÞÖÝÞ ×ÐÔÐâì ßÞØáÚ ×ÐßàÞáÐ Ò ÝÐ×ÒÐÝØïå âÕÜ Ø âÕÚáâÐå áÞÞÑéÕÝØÙ ØÛØ ÞÓàÐÝØçØâì ßÞØáÚØ âÞÛìÚÞ âÕÚáâÞÜ áÞÞÑéÕÝØÙ.

½ØÖÕ Õáâì ÔàãÓÐï ÞßæØï, ÓÔÕ ÜÞÖÝÞ ÒëÑàÐâì ÚàØâÕàØØ ÔÛï áÞàâØàÞÒÚØ àÕ×ãÛìâÐâÞÒ ßÞØáÚÐ, Ø ÔÞÛÖÝë ÛØ ÞÝØ Ñëâì ÞâáÞàâØàÞÒÐÝë ßÞ ÒÞ×àÐáâÐÝØî ØÛØ ãÑëÒÐÝØî.

²ë ÜÞÖÕâÕ âÐÚÖÕ ×ÐÔÐâì ÚÞÛØçÕáâÒÞ ØáßÞÛì×ãÕÜëå áØÜÒÞÛÞÒ Ò ßàÕÒìî àÕ×ãÛìâÐâÞÒ ßÞØáÚÐ.

ÂÕßÕàì ÒÐÜ ÞáâÐñâáï âÞÛìÚÞ ÝÐÖÐâì ÚÝÞßÚã ¿ÞØáÚ ÒÝØ×ã áâàÐÝØæë, çâÞÑë ßàØáâãßØâì Ú ßÞØáÚã ØÝâÕàÕáãîéÕÙ ØÝäÞàÜÐæØØ.

¿àØÜÕçÐÝØÕ: à ßÞØáÚÞÒÞÙ ÜÐèØÝë Õáâì ÝÕÚÞâÞàëÕ ÞÓàÐÝØçÕÝØï, ÞáÞÑÕÝÝÞ ßàØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ÞÑéØå áÛÞÒ Ò ×ÐßàÞáÕ. ÍâÞ ÜÞÖÝÞ ×ÐÜÕâØâì, ÕáÛØ ÒÒÕáâØ áÛÞÒÞ ÐàÓÞÝ Ò ÞÑÛÐáâì ×ÐßàÞáÐ ÔÛï ßÞØáÚÐ, Ø ßÞÛãçØâì Ò ÞâÒÕâ, çâÞ ßÞÔåÞÔïéØå âÕÜ ØÛØ áÞÞÑéÕÝØÙ ÝÕ ÝÐÙÔÕÝÞ.
ÍâÞ ßÞáÛÕÔáâÒØÕ ÚÞÛØçÕáâÒÐ áÞÞÑéÕÝØÙ ÝÐåÞÔïéØåáï ÝÐ íâØå äÞàãÜÐå, ÑÞÛÕÕ 2 ÜØÛÛØÞÝÞÒ(!) áÞÞÑéÕÝØÙ áÛØèÚÞÜ ÜÝÞÓÞ ÔÛï ßÞØáÚÞÒÞÙ ÜÐèØÝë, ßÞíâÞÜã ÞÑéØÕ áÛÞÒÐ ÑëÛØ ßàÞØÓÝÞàØàÞÒÐÝë. ÍâÞ ßàÕÔãáÜÞâàÕÝÝÐï ÜÕàÐ ÔÛï âÞÓÞ, çâÞÑë áÝØ×Øâì ÝÐÓàã×Úã ÝÐ áÕàÒÕà ßÞØáÚÞÒÞÙ ÜÐèØÝÞÙ. ÄÞàãÜ áâÐÛ Ñë ÞçÕÝì ÜÕÔÛÕÝÝëÜ, Ø ÞâÚàëâØÕ âÕÜë ÝÐ 100 Ø ÑÞÛÕÕ áâàÐÝØæ ×ÐÝïÛÞ Ñë ÝÕáÚÞÛìÚÞ ÜØÝãâ.

µáâì àÕèÕÝØÕ ÔÛï âÕå, ÚâÞ ØéÕâ ßÞÔÞÑÝëÕ áÛÞÒÐ:

Google á ÕÓÞ àÐáèØàÕÝÝëÜ ßÞØáÚÞÜ ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâ ÞçÕÝì íääÕÚâØÒÝëÙ áßÞáÞÑ, ßÞ×ÒÞÛïîéØÙ ØáÚÐâì âÕÜë Ò ßàÕÔÕÛÐå ÞÔÝÞÓÞ äÞàãÜÐ.

½Ð áÐÙâÕ Google ÚÛØÚÝØâÕ ÝÐ ÀÐáèØàÕÝÝëÙ ¿ÞØáÚ, àÐáßÞÛÞÖÕÝÝëÙ á ßàÐÒÞÙ áâÞàÞÝë áâàÐÝØæë. ²ÒÕÔØâÕ áÒÞÙ ×ÐßàÞá Ò ßÞÛÕ áÞ ÒáÕÜØ áÛÞÒÐÜØ. µáÛØ Òë ×ÝÐÕâÕ âÞçÝãî äÞàÜãÛØàÞÒÚã ØÛØ äàÐ×ã, âÞÓÔÐ ØáßÞÛì×ãÙâÕ ßÞÛÕ á âÞçÝÞÙ äàÐ×ÞÙ. µáÛØ Òë ÝÕ ãÒÕàÕÝë, çâÞ ÞÔÝÞ ØÛØ ÝÕáÚÞÛìÚÞ áÛÞÒ ÜÞÓãâ Ñëâì Ò ØáÚÞÜÞÜ áÞÞÑéÕÝØØ, âÞ ØáßÞÛì×ãÙâÕ ßÞÛÕ á ÛîÑëÜ Ø× áÛÞÒ. ÂÐÚÖÕ ÜÞÖÝÞ ØáÚÛîçØâì Ø× ßÞØáÚÐ áÞÞÑéÕÝØï á ÝÕ ØÝâÕàÕáãîéØÜØ ÒÐá áÛÞÒÐÜØ, ÒÒÕáâØ ÚÞâÞàëÕ ÜÞÖÝÞ Ò ßÞÛÕ ÑÕ× áÛÞÒ.

ÇâÞÑë Google ÝÕ ØáÚÐÛ ÒÐè ×ÐßàÞá ßÞ ÒáÕÙ ÁÕâØ, Ð âÞÛìÚÞ ÝÐ äÞàãÜÐå Egosoft, ØáßÞÛì×ãÙâÕ ßÞÛÕ ´ÞÜÕÝ, ÂÞÛìÚÞ á áÐÙâÐ ØÛØ ÔÞÜÕÝÐ Ø ÒÒÕÔØâÕ âãÔÐ ÐÔàÕá forum.egosoft.com. ÂÕßÕàì ÝÐÖÜØâÕ Enter ØÛØ ÚÝÞßÚã "ßÞØáÚ Ò Google" áÒÕàåã áßàÐÒÐ, çâÞÑë ÝÐçÐâì ßÞØáÚ.

Community
Users: 319956
Logged in: 16
Последний скриншот
Последний скриншот
X4: Foundations
Details ORDER NOW Details
X Rebirth
Details ORDER NOW Details
MERCHANDISE
Merchandise

[ Disclaimer / Impressum ] | [ Privacy Policy / Datenschutz ]
Copyright © EGOSOFT 1990-2021