EnglishGermanFrenchRussianItalianSpanishChineseBrazilianJapaneseKorean
Developed by    
EGOSOFT GmbH Logo

Official EGOSOFT Facebook Page!Official EGOSOFT Twitter - Follow us!Official EGOSOFT Youtube ChannelOfficial EGOSOFT Twitch Channel
LOGINREGISTER
0
Новости
Игры
Сообщество
Поддержка
X4 Wiki
XR Wiki (English)
XR Wiki (Deutsch)
FAQs
X4: Foundations
X Возрождение
X³: Рассвет Альбиона
X³: Земной конфликт
X³: Воссоединение
X²: Угроза
X-Tension
X: BtF
Форум
Форум
Загрузки
О компании
Магазин


Buy X-Series online

Egosoft Interactive FAQ

Ï ßÞÜÕÝïÛ çÐáÞÒÞÙ ßÞïá, ÝÞ ÒàÕÜï âÐÚ Ø ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ÝÕßàÐÒØÛìÝÞ! ¿ÞçÕÜã?


Back To Menu

Author Details
By: V2200
Edited: 09/03/09 15:49


µáÛØ ²ë ãÒÕàÕÝë, çâÞ ãáâÐÝÞÒØÛØ çÐáÞÒÞÙ ßÞïá ßàÐÒØÛìÝÞ, ÝÞ ÒàÕÜï ÒáÕ ÕéÕ àÐ×ÛØçÐÕâáï, âÞ ÝÐØÑÞÛÕÕ ÒÕàÞïâÝëÙ ÞâÒÕâÞÜ ÑãÔÕâ - ÛÕâÝÕÕ ÒàÕÜï. ÄÞàãÜë ÝÕ ßÞÔÔÕàÖØÒÐîâ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÕ ßÕàÕÚÛîçÕÝØÕ ÜÕÖÔã áâÐÝÔÐàâÝëÜ Ø ÛÕâÝØÜ ÒàÕÜÕÝÕÜ, ßÞíâÞÜã Ò ÛÕâÝØÕ ÜÕáïæë ÒàÕÜï ÜÞÖÕâ àÐ×ÛØçÐâìáï ÝÐ ÞÔØÝ çÐá á àÕÐÛìÝëÜ ÜÕáâÝëÜ ÒàÕÜÕÝÕÜ.

Community
Users: 319962
Logged in: 14
Последний скриншот
Последний скриншот
X4: Foundations
Details ORDER NOW Details
X Rebirth
Details ORDER NOW Details
MERCHANDISE
Merchandise

[ Disclaimer / Impressum ] | [ Privacy Policy / Datenschutz ]
Copyright © EGOSOFT 1990-2021