EnglishGermanFrenchRussianItalianSpanishChineseBrazilianJapaneseKorean
Developed by    
EGOSOFT GmbH Logo

Official EGOSOFT Facebook Page!Official EGOSOFT Twitter - Follow us!Official EGOSOFT Youtube ChannelOfficial EGOSOFT Twitch Channel
LOGINREGISTER
0
Новости
Игры
Сообщество
Поддержка
X4 Wiki
XR Wiki (English)
XR Wiki (Deutsch)
FAQs
X4: Foundations
X Возрождение
X³: Рассвет Альбиона
X³: Земной конфликт
X³: Воссоединение
X²: Угроза
X-Tension
X: BtF
Форум
Форум
Загрузки
О компании
Магазин


Buy X-Series online

Egosoft Interactive FAQ

¿ÞçÕÜã ÒàÕÜï ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ÝÕ ßàÐÒØÛìÝÞ?


Back To Menu

Author Details
By: V2200
Edited: 09/03/09 15:49


²àÕÜï ßÞçâØ ÒÕàÝÞÕ, ÞÔÝÐÚÞ, ÜÞÖÕâ Ñëâì âÞ, ÚÞâÞàÞÕ ²ë ÒØÔØâÕ, ïÒÛïÕâáï ÒàÕÜÕÝÕÜ ÔàãÓÞÓÞ çÐáÞÒÞÓÞ ßÞïáÐ ÞâÛØçÝÞÓÞ Þâ ²ÐèÕÓÞ. µáÛØ ÔÕÛÐ ÞÑáâÞïâ ØÜÕÝÝÞ âÐÚ, âÞ ²ë ÔÞÛÖÝë ßÞÜÕÝïâì Ò ßàÞäØÛÕ ÝÐáâàÞÙÚØ çÐáÞÒÞÓÞ ßÞïáÐ, çâÞÑë ßàØÒÕáâØ ÕÓÞ Ò áÞÞâÒÕâáâÒØÕ áÒÞÕÙ ÒàÕÜÕÝÝÞÙ ×ÞÝÕ.

¿ÞÖÐÛãÙáâÐ, ×ÐÜÕâìâÕ, çâÞ Ø×ÜÕÝÕÝØÕ çÐáÞÒÞÓÞ ßÞïáÐ, ÚÐÚ Ø ÑÞÛìèØÝáâÒÞ ÔàãÓØå ÝÐáâàÞÕÚ, ÜÞÖÕâ Ñëâì áÔÕÛÐÝÞ âÞÛìÚÞ ßàØ áÞ×ÔÐÝÝÞÜ ÐÚÚÐãÝâÕ. µáÛØ ã ²Ðá Õéñ ÝÕ áÞ×ÔÐÝ ÐÚÚÐãÝâ, âÞÓÔÐ áÐÜÞÕ ÒàÕÜï áÔÕÛÐâì íâÞ.

Community
Users: 319956
Logged in: 18
Последний скриншот
Последний скриншот
X4: Foundations
Details ORDER NOW Details
X Rebirth
Details ORDER NOW Details
MERCHANDISE
Merchandise

[ Disclaimer / Impressum ] | [ Privacy Policy / Datenschutz ]
Copyright © EGOSOFT 1990-2021