EnglishGermanFrenchRussianItalianSpanishChineseBrazilianJapaneseKorean
Developed by    
EGOSOFT GmbH Logo

Official EGOSOFT Facebook Page!Official EGOSOFT Twitter - Follow us!Official EGOSOFT Youtube ChannelOfficial EGOSOFT Twitch Channel
LOGINREGISTER
0
Новости
Игры
Сообщество
Поддержка
X4 Wiki
XR Wiki (English)
XR Wiki (Deutsch)
FAQs
X4: Foundations
X Возрождение
X³: Рассвет Альбиона
X³: Земной конфликт
X³: Воссоединение
X²: Угроза
X-Tension
X: BtF
Форум
Форум
Загрузки
О компании
Магазин


Buy X-Series online

Egosoft Interactive FAQ

X²: The Threat

ºÐÚ ×ÐàÕÓØáâàØàÞÒÐâì ØÓàã?


Back To Menu

Author Details
By: V2200
Edited: 27/06/09 20:56


²ë ÜÞÖÕâÕ ×ÐàÕÓØáâàØàÞÒÐâì ØÓàã, ÕáÛØ áÞ×ÔÐÛØ ÐÚÚÐãÝâ ÝÐ íâÞÜ áÐÙâÕ. ÍâÞ ßàÞáâÞÙ ßàÞæÕáá, âàÕÑãîéØÙ âÞÛìÚÞ ÔÕÙáâÒãîéÕÓÞ ÐÔàÕáÐ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë. µáÛØ ã ÒÐá Õáâì ÐÚÚÐãÝâ, âÞ Òë ÜÞÖÕâÕ ÒÒÕáâØ àÕÓØáâàÐæØÞÝÝëÙ ÚÞÔ áÞ áÒÞÕÓÞ àãÚÞÒÞÔáâÒÐ ßÞ ØÓàÕ ØÛØ á ÚÞàÞÑÚØ ÚÞÜßÐÚâ ÔØáÚÐ (×ÐÒØáØâ Þâ ÒÕàáØØ, ÚÞâÞàÞÙ Òë àÐáßÞÛÐÓÐÕâÕ) Ò áÒÞÙ äÞàãÜÝëÙ ßàÞäØÛì.

·ÐÜÕâìâÕ, çâÞ àÕÓØáâàÐæØÞÝÝëÙ ÚÞÔ Ø CD-ÚÛîç, ÚÞâÞàëÙ ÔÞÛÖÕÝ ÒÒÞÔØâìáï ÒÞ ÒàÕÜï ãáâÐÝÞÒÚØ ÝÕÚÞâÞàëå ÒÕàáØÙ ØÓàë, ÝÕ ÞÔÝÞ Ø âÞÖÕ. ½ØÚÐÚÞÙ ÛØçÝÞÙ ØÝäÞàÜÐæØØ ßàØ àÕÓØáâàÐæØØ ØÓàë ÝÕ âàÕÑãÕâáï.

Community
Users: 309385
Logged in: 14
Последний скриншот
X4: Foundations
Details ORDER NOW Details
X Rebirth
Details ORDER NOW Details
X: Superbox
Details ORDER NOW Details

[ Disclaimer / Impressum ] | [ Privacy Policy / Datenschutz ]
Copyright © EGOSOFT 1990-2020