EnglishGermanFrenchRussianItalianSpanishChineseBrazilianJapaneseKorean
Developed by    
EGOSOFT GmbH Logo

Official EGOSOFT Facebook Page!Official EGOSOFT Twitter - Follow us!Official EGOSOFT Youtube ChannelOfficial EGOSOFT Twitch Channel
LOGINREGISTER
0
Новости
Игры
Сообщество
Поддержка
X4 Wiki
XR Wiki (English)
XR Wiki (Deutsch)
FAQs
X4: Foundations
X Возрождение
X³: Рассвет Альбиона
X³: Земной конфликт
X³: Воссоединение
X²: Угроза
X-Tension
X: BtF
Форум
Форум
Загрузки
О компании
Магазин


Buy X-Series online

Egosoft Interactive FAQ

X²: The Threat

¿àÞÓàÐÜÜÐ ãáâÐÝÞÒÚØ áÚàØßâÐ áßàÐèØÒÐÕâ Þ ×ÐÜÕÝÕ äÐÙÛÞÒ. Ï ÔÞÛÖÕÝ íâÞ àÐ×àÕèØâì?


Back To Menu

Author Details
By: Carlo the Curious
Edited: 25/10/09 05:05


´Ð. ¾ÑÝÞÒÛñÝÝëÕ äÐÙÛë ÜÞÓãâ Ñëâì ßàÞáâÞ ÝÕÞÑåÞÔØÜë ÔÛï àÐÑÞâÞáßÞáÞÑÝÞáâØ áÚàØßâÐ.

¿àØÜÕçÐÝØÕ: ¼ÞÖÝÞ ×ÐÜÕâØâì, çâÞ ÝÕÚÞâÞàëÕ ßÞÔßØáÐÝÝëÕ áÚàØßâë áÞÔÕàÖÐâ âÕ ÖÕ áÐÜëÕ äÐÙÛë. ÍâÞ ÝÞàÜÐÛìÝÞ, Ø Òë ÜÞÖÕâÕ ãáâÐÝÞÒØâì âÐÚØÕ áÚàØßâë á ÛîÑëÜ àÐ×àÕèÕÝØÕÜ ÝÐ ×ÐÜÕÝã, ÕáÛØ íâÞ ßÞâàÕÑãÕâáï. ÀÐ×ÛØçÝëÕ äÐÙÛë áÞÔÕàÖÐâ ÚÞÔ Ø âÕÚáâë áÚàØßâÐ, Ø ÒáÕ áÚÐçØÒÐÕÜëÕ ßÞÔßØáÐÝÝëÕ áÚàØßâë ÞÑÝÞÒÛïîâáï ÚÐÖÔëÙ àÐ×, ÚÞÓÔÐ íâØ äÐÙÛë ÑëÛØ Ø×ÜÕÝÕÝë.

Community
Users: 310796
Logged in: 8
Последний скриншот
X4: Foundations
Details ORDER NOW Details
X Rebirth
Details ORDER NOW Details
X: Superbox
Details ORDER NOW Details

[ Disclaimer / Impressum ] | [ Privacy Policy / Datenschutz ]
Copyright © EGOSOFT 1990-2020