EnglishGermanFrenchRussianItalianSpanishChineseBrazilianJapaneseKorean
Developed by    
EGOSOFT GmbH Logo

Official EGOSOFT Facebook Page!Official EGOSOFT Twitter - Follow us!Official EGOSOFT Youtube ChannelOfficial EGOSOFT Twitch Channel
LOGINREGISTER
0
Новости
Игры
Сообщество
Поддержка
X4 Wiki
XR Wiki (English)
XR Wiki (Deutsch)
FAQs
X4: Foundations
X Возрождение
X³: Рассвет Альбиона
X³: Земной конфликт
X³: Воссоединение
X²: Угроза
X-Tension
X: BtF
Форум
Форум
Загрузки
О компании
Магазин


Buy X-Series online

Egosoft Interactive FAQ

X²: The Threat

ºÐÚ ßÕàÕÜÕáâØâì ßØÛÞâР¿¼-3 ÝÐ ÝÞÒëÙ ÚÞàÐÑÛì?


Back To Menu

Author Details
By: V2200
Edited: 28/10/09 18:40


½ÞÒëÙ ÚÞàÐÑÛì Ø ÚÞàÐÑÛì á ¿¼-3 ÔÞÛÖÝë Ñëâì Ò ÞÔÝÞÜ áÕÚâÞàÕ á ÒÐÜØ.

½Ð ÒÐèÕÜ ÚÞàÐÑÛÕ ÔÞÛÖÕÝ Ñëâì ãáâÐÝÞÒÛÕÝ áßÕæØÐÛìÝëÙ ßàÞÓàÐÜÜÝëÙ ÜÞÔãÛì. ¿ÕàÕÜÕáâØâì ßØÛÞâÐ ÜÞÖÝÞ á ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ ÞßæØØ Ò àÐ×ÔÕÛÕ áßÕæØÐÛìÝëå ÚÞÜÐÝÔ ÜÕÝî ÚÞàÐÑÛï ØÛØ ÚÛÐÒØèÐÜØ [Shift+C], ßÞâÞÜ àÐ×ÔÕÛ "ÁßÕæØÐÛìÝëÕ...", ×ÐâÕÜ ÒëÑàÐâì ÚÞÜÐÝÔã "¿ÕàÕÜÕáâØâì ßØÛÞâÐ ÝÐ ÝÞÒëÙ ÚÞàÐÑÛì".

²ëÑÕàØâÕ áÕÚâÞà Ø ÚÞàÐÑÛì á ¿¼-3, ßÞÒâÞàØâÕ âÞ ÖÕ áÐÜÞÕ á ÝÞÒëÜ ÚÞàÐÑÛñÜ. ·ÐâÕÜ ÒëÑÕàØâÕ áÕÚâÞà Ø ãÚÐÖØâÕ áâÐÝæØî, ÓÔÕ ÑãÔÕâ ÞáãéÕáâÒÛÕÝÞ ßÕàÕÜÕéÕÝØÕ ßØÛÞâÐ. ¿ÞáÛÕ ÒëßÞÛÝÕÝØï ÒáÕå ÒëèÕãÚÐ×ÐÝÝëå ÔÕÙáâÒØÙ, ÒÐÜ ÞáâÐÝÕâáï âÞÛìÚÞ áÝÞÒÐ ÔÐâì ßØÛÞâã ÚÞÜÐÝÔã "·ÐßãáâØâì âÞàÓÞÒæÐ ßÞ ²áÕÛÕÝÝÞÙ".

¿àØÜÕçÐÝØÕ: ¿ÕàÕÜÕéñÝ ÑãÔÕâ âÞÛìÚÞ ßØÛÞâ. »îÑÞÕ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØÕ ØÛØ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÕ ßàÞÓàÐÜÜÝëÕ ÜÞÔãÛØ ÝÕ ÑãÔãâ ßÕàÕÜÕéÕÝë Ò ÝÞÒëÙ ÚÞàÐÑÛì.


Community
Users: 315972
Logged in: 15
Последний скриншот
X4: Foundations
Details ORDER NOW Details
X Rebirth
Details ORDER NOW Details
X: Superbox
Details ORDER NOW Details

[ Disclaimer / Impressum ] | [ Privacy Policy / Datenschutz ]
Copyright © EGOSOFT 1990-2021