X-Universe News

Numer 17 - Wydanie Specjalne - Kwiecień 2005

 Wersja angielska http://www.egosoft.com/x/xnews/200504_44News.html
 Wersja niemiecka http://www.egosoft.com/x/xnews/200504_49News.html
 Wersja francuska http://www.egosoft.com/x/xnews/200504_33News.html
 Wersja polska http://www.egosoft.com/x/xnews/200504_48News.html
 Wersja w³oska http://www.egosoft.com/x/xnews/200504_39News.html
 Wersja hiszpańska http://www.egosoft.com/x/xnews/200504_34News.html
   
Uwagi Redaktora:: Krótkie wprowadzenie...
X³: Reunion: NAJNOWSZE WIEŚCI
Wywiad z...: Jon Handby wypytuje Grega Kingstona o X³: Reunion
Twórcy & Kontakty: Parê szczegó³ów

Serwis zosta³ zoptymalizowany dla rozdzielczości 800x600.

Uwagi Redaktora

Krótkie wprowadzenie...

 

Witamy w numerze 17. X-Wieści, krótkim wydaniu specjalnym przybliżającym aktualne plany Egosoftu w zakresie serii gier spod znaku X.

 

Na wstêpie chcielibyśmy przeprosić za brak nowych wydań X-Wieści w czasie ostatnich 5 miesiêcy. Pracujemy nad tym, aby wkrótce przedstawić kolejny sta³y numer z ciekawymi informacjami, zawierający także artyku³y bonusowe. X³: Reunion jest nastêpnym dużym krokiem w serii gier, których akcja rozgrywa siê we Wszechświecie X i zamierzamy sukcesywnie przybliżać Wam nowe ciekawostki z procesu jej tworzenia, jak tylko zostaną one nam udostêpnione. Wieści z Wszechświata X bêdą stale dostarcza³y Wam wywiadów z twórcami i oczywiście coraz wiêcej nowych grafik.

 

Tak wiêc, witajcie w pierwszym wydaniu X-Wieści w 2005 roku!

 

Jon Handby

X³: Reunion

NAJNOWSZE WIEŚCI

 

EGOSOFT og³asza początek nowej ery dla serii kosmicznych gier symulacyjnych spod znaku X. Planowany dodatek dla wielokrotnie nagradzanej, wydanej na PC CDROM gry X²: THE THREAT - znany jako X²: THE RETURN - zosta³ odwo³any. W trzecim kwartale 2005 zaprezentujemy nową pozycjê w serii gier X, pod nazwą X³: REUNION - pierwszy wieloformatowy produkt umiejscowiony we wszechświecie X.

 

 

Podczas procesu tworzenia X²: THE RETURN pomocniczy zespó³ developerów podją³ sê opracowania zupe³nie nowego silnika graficznego, który móg³by należycie spe³nić oczekiwania EGOSOFTu i spo³eczności fanów w zakresie mocy i elastyczności oraz pozwoli³ zastosować w praktyce nowe pomys³y. Wiele z nich by³o niemożliwych do użycia z istniejącym już silnikiem X². Bliskie ukończenie prac nad silnikiem dla X³ pozwoli³oby firmie EGOSOFT uzyskać potrzebną swobodê tworzenia świata gry bez ograniczania planowanej treści, tym samym zapewniając graczom niezrównane doznania p³ynące z gry.

 

W X³: REUNION gracz zanurzy siê w najbardziej realistyczny, żyjący wszechświat, jakiego można obecnie doświadczyć w grze. Zaawansowane możliwości nowego silnika X³ umożliwią pe³ne wykorzystanie technologii DirectX 9, co zaowocuje wyjątkowymi efektami wizualnymi oraz jeszcze bardziej realistycznie odwzorowanymi statkami kosmicznymi. Model dynamicznej ekonomii w X³: REUNION bêdzie jeszcze bardziej skomplikowany w porównaniu z wcześniejszymi grami spod znaku X. W po³ączeniu z udoskonalonym systemem sztucznej inteligencji, X³: REUNION zaprezentuje graczom stale zmieniający siê i ewoluujący wszechświat, w którym wszelkie dzia³ania gracza w znaczący sposób wp³ywają na przysz³y kszta³t wszechświata. W tworzenie nowego świata gry zaangażowana jest czêść spo³eczności X-fanów, dlatego też finalna wersja X³ bêdzie zawiera³a sporo innowacyjnych pomys³ów samych graczy.

 

X³: REUNION bêdzie także pierwszą okazją do zaznania przyjemności z eksploracji g³êbokiej kosmicznej przestrzeni przez graczy z platformy sprzêtowej innej niż PC. Stanie siê to możliwe za sprawą planowanej wersji na konsole (TBA). Wiele szczegó³ów dotyczących X³: REUNION bêdzie tutaj zamieszczanych w nadchodzących tygodniach, ale pozwólcie, że przedstawiê krótko najważniejsze sprawy:

 

Nowe Oblicze Wszechświata:
X³: REUNION pozwoli na dokonanie bardziej dog³êbnych zmian na mapie wszechświata niż by³oby to możliwe w innej sytuacji. Sektory bêdą siê znacząco różnić od tego, do czego przywykliśmy. Wiêcej szczegó³ów na ten temat wkrótce.

 

Ekonomia:
Uzyskaliśmy możliwość ca³kowitego przemodelowania cen i stosunków towarowych pomiêdzy fabrykami. Nowy zespó³ programistów pozyskany ze spo³eczności Devnetu wpad³ na doskona³y pomys³ na gruntowne zmodyfikowanie ekonomii. Pomys³ ten możemy teraz po³ączyć z kilkoma innymi nowościami, tworząc w ten sposób zdecydowanie bardziej z³ożony model ekonomii Wszechświata X. Czêść tego samego projektu pozwoli na dokonywanie poważniejszych zmian we wszechświecie. Fabryki mogą ulec zniszczeniu wskutek dzia³ań wojennych, a gra automatycznie znajdzie sposób na przywrócenie równowagi...

 

Silnik Graficzny:
Planujemy dokonać daleko idących zmian w wyglądzie wszechświata X. Nasz nowy silnik graficzny, w ca³ości oparty na Direct X 9, pozwala na oddanie wiêkszej ilości szczegó³ów i wykorzystywanie shaderów do tworzenia efektów specjalnych.

 

Interfejs Użytkownika:
Interfejs obs³ugi to kolejny ważny powód przejścia od razu do X³. Z kilku przeprowadzonych dotąd wywiadów mogliście siê dowiedzieć, że eksperymentujemy z nowymi rodzajami menu i nowatorskimi sposobami kontrolowania naszych poczynań w grze. Wiele z tych nowych elementów nie mog³oby zostać umieszczonych w X²: The Return. Powodem jest rzecz jasna kwestia kompatybilności z X²: The Threat.

 

  

 

Kilka wypowiedzi z grona twórców:

 

"Egosoft nie móg³ wybrać lepszego momentu na decyzjê o przejściu z X²: The Return prosto do X³. Pozwala nam to zarówno na spe³nienie naszych w³asnych marzeń o wszechświecie X, jak i na pokazanie naszym graczom jak naprawdê powinien wyglądać świat X. Przeszliśmy d³ugą drogê i wreszcie dochodzimy do celu. Czas pokazać światu NASZ świat. Czas pokazać Wam X³!"
- Ivan Tefalco

 

"Tą decyzją Egosoft pokaza³, że ich pomys³y by³y zdecydowanie za duże, aby da³y siê pomieścić w zwyk³ym "dodatku". Jedynie ca³a gra mog³a nasycić g³ód fanów i samych developerów. Uważam, że decyzja Egosoftu jest w³aściwa. Ta gra odkrywa nowe horyzonty, wyznacza nowe kierunki i jest naprawdê olbrzymia - tylko sequel by³ w stanie podjąć takie wyzwanie."
- Tristan D. Fisher

 

"Fabu³a jest tak fantastycznie rozbudowana i z tak dużą ilością zachodzących zdarzeń, że gra sprawia wrażenie filmu... przy którym X² wygląda jak trailer."
- Brian Ronald

 

 

Egosoft

Wywiad z....

Jon Handby rozmawia z Gregiem Kingstonem o X³: Reunion.

 

Wieści o X³: Reunion spad³y jak grom z jasnego nieba w po³owie marca i zosta³y dobrze przyjête przez fanów gier z serii X. Nowa gra obiecuje o wiele wiêcej niż mog³oby zaoferować rozszerzenie X²: The Return, usuwając wiele ograniczeń, które posiada³by dodatek.
Teraz, gdy zniknê³y te ograniczenia developerzy mają wiêksze pole do popisu niż mogliby zamarzyć i wykorzystują tê okazjê do zmaksymalizowania doznań p³ynących z gry.
Pytanie, kóre wszyscy sobie zadają, brzmi: jak bêdą w rzeczywistości wygląda³y te usprawnienia? Aby zdobyć odpowiedź zadaliśmy kilka pytań Gregowi "The Abyss" Kingstonowi, zaprzyjaźnionemu z X-Wieściami. Jego odpowiedzi powinny otworzyć drzwi do tej nowej czêści sagi spod znaku X.

 

 

Jon Handby: Zacznijmy od paru pytań o grafikê. Czy w X³ bêdzie ona lepsza od tej z X²: The Threat?

 

Abyss: Oczywiście. Nowy silnik graficzny zdecydowanie poprawia oprawê wizualną gry, ponieważ jest w ca³ości oparty na Direct X9.0. Jest kilka szczegó³ów technicznych, które powodują tą poprawê, a o których porozmawiamy później. Na razie wystarczy powiedzieć, że wyraźną poprawê widać w wydajności i szczegó³owości grafiki, co wprowadza X³ w XXI wiek na równi z niektórymi najnowszymi produkcjami posiadającymi silnik graficzny z najwyższej pó³ki.

 

JH: Co zmieni siê pod wzglêdem grafiki w samej grze?

 

A: W zasadzie to wszystko. Interfejs Graficzny Użytkownika (GUI w oryginale), statki, fabryki, planety i mg³awice - wszystko jest nowe. Wkrótce podam informacje zawierające wiêcej szczegó³ów na ten temat. Zmiany graficzne są naprawdê ekscytujące ale na razie spójrz na grafiki, które są dostêpne, a których w nied³ugim czasie udostêpnimy wiêcej...

 

JH: Jak zmieni siê interfejs użytkownika?

 

A: S³owo 'kompletnie' jest tu odpowiedzią. Wp³yw na to mia³y dwa czynniki - propozycje graczy i równoleg³e opracowanie wersji konsolowej. Drugi powód jest istotny ze wzglêdu na ograniczone możliwości konsoli pod wzglêdem klawiszowym. Jednocześnie stworzy³o to możliwość dopracowania klawiszologii pecetowej dziêki czemu bêdzie ona szybsza w obs³udze. Gracze korzystający z komputerów bêdą mogli wybrać starą wersjê obs³ugi interfejsu, jeśli tylko bêdą chcieli. Sprawdzi³em to już osobiście w sposób absolutnie nienaukowy i stwierdzam, że nowa wersja jest dużo prostsza. Spo³eczność graczy wkrótce otrzyma wiêcej danych.

 

JH: Czy zmieni siê sposób w jaki podróżujemy po wszechświecie i obs³uga statków?

 

A: Z pewnością. Pierwsze pytanie pozostawiê bez odpowiedzi - otwarte na spekulacje - ale tak, prawdopodobnie zajdą jakieś zmiany. Obs³uga statków? Odpowiedź ponownie brzmi tak. Bêdzie wiêcej dostêpnych opcji, a fakt, że praktycznie wszystkie polecenia z klawiatury można bêdzie zrekonfigurować, powinien wyjaśnić dostatecznie dużo.

 

JH: Czy zmieni siê sposób w jaki zarządamy w³asnymi stacjami?

 

A: Tak, ale muszê powiedzieć, że my - developerzy - mamy tu jeszcze kilka możliwości i nie wiemy na co siê w końcu zdecydujemy. By³o mnóstwo spekulacji, wiêkszość niepotwierdzonych, np. o bazie g³ównej gracza. Coś takiego mia³o siê pojawić w X²: The Return, ale teraz mogą siê pojawić ciekawsze możliwości. Trzymajcie rêkê na pulsie.

 

JH: Bêdzie wiêcej dostêpnych statków?

 

A: Oczywiście.

Nastêpne pytanie proszê ;)

 

JH: Jakie są przewidywane wymagania sprzêtowe dla X³: Reunion?

 

A: Mamy o tym na razie ogólne pojêcie, ale podkreślam, że są to dopiero wczesne oceny. Przypuszczam, że konfiguracja minimalna bêdzie wygląda³a tak: procesor 1.3 GHz, 256 MB RAM, karta graficzna z 64 MB pamiêci i jakieś 2 GB miejsca na dysku twardym. Wiêcej danych odnośnie konfiguracji bêdziemy udostêpniać stopniowo. <>

 

JH: W rozszerzeniu mieli pojawić siê Yaki. Czy pojawią siê w takim razie w X³ i kim są?

 

A: Tak, pojawią siê w X³ - jak już by³o mówione, wiêkszość materia³u z X²: The Return znalaz³a siê w X³. Yaki to klan Piratów, którzy wykorzystali chaos wywo³any inwazją Khaaków by przejąć kontrolê nad pewnym obszarem i próbują stać siê g³ównym graczem we wszechświecie. Mają też kilka raczej wyjątkowych broni...

 

JH: Czy możesz nam zdradzić coś o fabule?

 

A: Owszem. Jules Brennan, jak również reszta znanego wszechświata, przeżywa nielichy wstrząs. Ledwo co Julian dowiedzia³ siê prawdy o swym ojcu, który stale znajduje siê w śpiączce, wszechświat przeżywa inwazjê obcej rasy, a niektóre 'znane' rasy wydają siê dzia³ać przeciwko niemu. Osobiste ambicje mieszają siê z celami politycznymi - komu może zaufać? Czy wciąż jest dość bezpiecznie na budowê w³asnego imperium? Czy można liczyć na starych przyjació³?

 

JH: Na koniec... kiedy spodziewacie siê wydać grê?

 

A: Trzeci kwarta³ 2005 roku jest wciąż naszym celem. Jest jeszcze dużo do zrobienia, ale jeszcze wiêcej już siê robi. Ta informacja dotyczy pecetów, konsolowcy bêdą musieli d³użej poczekać.

 

Dziêkujemy Abyssowi za odpowiedzi na pytania i mamy nadziejê, że odpowiadają one również na Wasze pytania.
Otrzymaliśmy również dwa elementy, które moga zainteresować szczególnie te osoby, które wiêkszą uwagê zwracają na grafikê. Nie są to bezpośrednio obrazy z gry, tylko proste szkice, które pokazują jak wiele siê w grze zmienia.

 

 

 

Rysunki te ukazują kilka nowych projektów stacji, co prawdopodobnie oznacza, że te ostatnie bardzo siê zmienią.
Bêdziemy Was informować o rozwoju sytuacji i postêpach jakie czyni Egosoft.

 

Jon Handby

Twórcy & Kontakty

Parê szczegó³ów

 

Gdybyś zechcia³ siê z nami skontaktować, możesz do nas napisać. E-mail: X-Universe-News@egosoft.com

Wydawca

EGOSOFT info@egosoft.com

 

Redaktorzy Naczelni

Darren Astles - Wielka Brytania

Michael Baumgardt - Niemcy

 

Redaktor Numeru

Jonathan Handby

 

Ekipa

Greg "Abyss" Kingston

 

Podziêkowania dla

Bernd Lehahn

 

T³umaczenie i korekta

Confucio & Hugoz- IT

Vassenego - DE

The Fly - FR

Karagan - FR

Vill & Sauron11 - PL

LokenJP - ES

 

Aby siê wypisać

 

Jeżeli nie chcesz już wiêcej otrzymywać e-mailem najnowszych wieści z Wszechświata X, możesz dokonać zmiany w swoim profilu na naszej stronie www. Zaloguj siê, przejdź do Profilu i zaznacz opcjê NIE przy „Zapisz siê na listê News'ów z Wszechświata X". - Twój Profil - http://forum.egosoft.com/profile.php?mode=editprofile